Blog zdravotní sestřičky

Blog zdravotní sestřičky
Jak zvítězit sám nad sebou
Morava 2013
Blackmore´s Night
Landa
Dějiny národa českého.php
Ivan Medek
Marmelade, Schokolade
Mary Seacole
PsyS šije - výpustkovou kapsu
Zápisky zdravotní sestřičky
Kniha návštěv

Village Laterne

2006

25 Years

 

25 years since I woke up trembling
25 years since that terrible dream
I could see that the world was crumbling
Nothing is ever as it seems

  Tried to run but my feet were frozen
Tried to scream but there was no sound
In my head voices echoing
Girl you should know better by now

  *Long ago, Far away…
In the mist of yesterday

  And you tried so hard to save me
How do you save someone from themselves
All those years, wasted wishes
Drowning in the wishing well…

  25 years since I woke up trembling
25 years since that terrible dream
I could see that the world was crumbling
Nothing is ever as it seems

25 let od té doby, kdy jsem vstával roztřesený
25 let od těch hrozných snů
Smím vidět, jak svět byl rozdroben
Nic není vždy, jak se zdá

  Snažil jsem se běžet, ale moje nohy byla strnulé
Snažil jsem se křičet, ale nebyl slyšet zvuk
V mé hlavě se zvuky opakovaly
Děvče, měla bys znát lépe nyní

  *Dlouho před, dlouhá cesta
V oparu včerejška

  A ty ses snažila tak hodně mě zachránit
Jak jsi někoho sama zachránila
Všechny ty roky, zbytečná přání
Topit se v dobrém přání

  25 let od té doby, kdy jsem vstával roztřesený
25 let od těch hrozných snů
Smím vidět, jak svět byl rozdroben

Nic není vždy, jak se to zdá

Olde Village Laterne

 

Don't shed a tear for me
I stand alone
This path of destiny
Is all my own
Once in the hands of fate
There is no choice
An echo on the wind
You'll hear my voice...
Some choose to fall behind
Some choose to lead
Some choose a golden path
Laden with greed
But it’s the noble heart
That makes you strong
And in that heart, I'm with you all along...

*The olde village lanterne
Is calling me onward
Leading wherever I roam
The olde village lanterne
A light in the dark
Bringing me closer to home...
So when you think of me
Do so with pride
Honor and bravery
Ruled by my side
And in your memory
I will remain
I will forever be within the flame...
Now at the journey's end
We've traveled far
And all we have to show
Are battle scars
But in the love we shared
We will transcend
And in that love, our journey never ends...

 

I Guess It Doesn’t Matter Anymore

 

Standing in the rain
The cold and angry rain
In a long white dress
A girl without a name

  She stood beneath the light
Glowing like a candle bright
I guess it doesn’t matter anymore

  I pulled along the side
And offered her a ride
Like the rolling mist she floated inside
As we pulled away
She had nothing to say
So I guess it doesn’t matter anymore

  *I believe something’s can’t be explained
They are hidden in the mist and in the silver rain…

  The road was long
It ran on
When I heard her singing her silent song
I knew the melody
From my memory
But I guess it Doesn’t Matter Anymore

  Finally she spoke
Come pull off the road
Saying she was headin’ home
I turned and she was gone
I was all alone
So I Guess It Doesn’t Matter Anymore

  As I turned away
No reason to stay
She had faded back into the grey
A whisper in the trees
You could hear it in the breeze
Say I Guess It Doesn’t Matter Anymore

Myslím, že to nevadí ještě
Stát v dešti
Chladném a hladovém déšti
V dlouhých bílých šatech
Dívka bez jména

  Stojí ve světle
Zářící jako svíce jasné
Myslím, že to nevadí ještě

  Rozjet se stranou
A nabídnout jí projížďku
Jak válející se mlha se vznáší uvnitř
Neboť odjedem
Ona neřekne nic
tak myslím, že to nevadí ještě

  Věřím, něco nemůže vysvětlit
Jsou ukrytí v mlze a ve stříbrném dešti

  Cesta byla dlouhá
pokračovala dál
Když jsem slyšel její zpěv, její tichou píseň
Znal jsem melodii
V mé paměti
Ale myslím, že to nevadí ještě

  Nakonec řekla
Pojď zastavit u cesty
Pravíc zamířila domů
Otočil jsem se a ona odešla
Byl jsem úplně sám
Tak myslím, že to nevadí ještě

  Když jsem se otočil pryč
Žádný důvod nezůstal
Vybledla zpět do šedé
Šeptající stromy
Můžeš to slyšet ve větru
Řekla myslím, že to nevadí ještě

The Messenger

 

 

World of Stone

Svět z kamene

Bring to me all of my arrows
Bring to me my crossbow too
I fear we might need them both
Before the night is through

  Once a world of glittering hope
This world is not the world we knew
The only light left to shine
Is between me and you

  On our own
In a World of Stone
We are not alone

  I had once believed in angels
They were everywhere I looked
A gentle hand guiding me
To give more than I took

  But I have died a thousand times
Watching all these angels fall
Their lonely eyes haunt me still
We will avenge them all

  So bring the mead and bring the ale
To help us face this fight again
Good fortune will shine down on us
Together we will win

  And they will never break our spirit
We will never turn and run
And we will rise stronger still
When we stand as one!

  So bring to me all of my arrows
Bring to me my crossbow too
I fear we might need them both
Before the night is through

Přines mi všechny mé šípy
Přines mi také mou kuši
Bojím se, že bychom je mohli potřebovat
Než noc skončí

  Kdysi svět zářil nadějí
Tento svět není světem, který jsme znali
Jen jediné zářící světlo zbylo
Je mezi mnou a Tebou

  Spolu sami
Ve Světě z kamene
Nejsme osamělí

  Kdysi jsem věřila v anděly
Byli všude, kam jsem se podívala
Něžná ruka mě vede
Abych dávala víc, než jsem brala

  Ale já tisíckrát zemřela
Sledující, jak ti andělé padají
Jejich osamělé oči mě pořád sužují
Pomstíme je všechny

  Tak přines medovinu a přines pivo
Aby nám pomohly čelit zase tomuto boji
Dobrá Štěstěna se na nás usměje
Společně zvítězíme

  A oni nikdy nezlomí našeho ducha
Nikdy se neobrátíme a neutečeme
A budeme jen sílit
Když staneme jako jeden muž

  Přines mi všechny mé šípy
Přines mi také mou kuši
Bojím se, že bychom je mohli potřebovat
Než noc skončí

Faerie Queen

Čarovná královna

Over on the hill
There grows a flower
Growing quicker still
More perfect by the hour
Deep within that flower
Is a tiny chair
All a-fringed with gold
The fairy queen sits there…

  It is in her breath
That the wind does blow
It is in her heart
As pure as winter snow
It is in her tears
Crystal raindrops fall
And within her years
That she is in us all…

  *Oh dark eyes
Help me see
Just one look
She is gone
Look on me
We are one
Fading with the setting sun…

  As the willow bows
To her majesty
All the forest flowers
Love her mystery
Who would not admire
Who could not adore
Who does not desire
Who wishes to see more?

Nad vrchem
Kde rostou květiny
Rostoucí stále rychleji
Ještě dokonalejší každou hodinou
Hluboko uvnitř tamté květiny
Je drobounká židle
Všichny lemované zlatem
Zde sedí čarovná královna

  To je její dech
Dech vane
Je v jejím srdci
Tak čisté jako zimní sníh
Je v jejích slzách
Křišťálové kapky padají
A bez jejích let
Ona nám je vším

  Ó temné oči
Pomoz mi vidět
Ještě jeden pohled
Odchází
Podívej se na mě
Byli jsme jeden
Vadnoucí se zapadajícím sluncem

  Jako vrboví
Až její výsost
Všechny lesní květiny
Milují její tajemství
Kdo nechce obdivovat
Kdo nemůže zbožňovat
Kdo netouží
Kdo si přeje vidět víc?

Village Dance

 

 

Mond Tanz / Child In Time

 

Child In Time
Sweet child in time you'll see the line
The line that's drawn between the good and the bad
See the blind man shooting at the world
Bullets flying taking toll
If you've been bad, Lord I bet you have
And you've been hit by flying lead
You'd better close your eyes and bow your head
And wait for the ricochet

 

Streets Of London

(Written by Ralph McTell)

Have you seen the old man
In the closed down market
Kicking up the papers with his worn out shoes
In his eyes you see no pride
Hands held loosely at his side
Yesterday's paper, telling yesterday's news

Have you seen the old girl
Who walks the streets of London
Dirt in her hair and her clothes in rags
She's no time for talking
She just keeps right on walking
Carrying her home in two carrier bags

In the old night cafe at a quarter past eleven
The same old man sitting there on his own
Looking at the world over the rim of his teacup
Each tea lasts an hour, and he wanders home alone

So how can you tell me you're lonely
And say for you that the sun don't shine
Let me take you by the hand
And lead you through the streets of London
I'll show you something
To make you change your mind

Have you seen the old man
Outside the seaman's mission
Memory fading with the minor ribands that he wears
In our city winter the rain cries little pity
For one more forgotten hero
And a world which doesn't care

So how can you tell me that you're lonely
And say for you that the sun don't shine
Let me take you by the hand
And lead you through the streets of London
I'll show you something
To make you change your mind

Let me take you by the hand
And lead you through the streets of London
I'll show you something
To make you change your mind

 

Just Call My Name (I’ll Be There)

 

So many nights I sat here waiting
There were times I couldn’t go on
Still my heart was anticipating
It made me be strong
Made me hold on…
There were some calling me crazy
I’ve been accused of being naive
But I don’t need no one to save me
Cause I got you, you make me believe
*I’ll Be There in the night when you need me
Just call my name
I’ll be there close your eyes and you’ll see me
Just Call My Name
I don’t need to know the answers
I don’t want to understand
We were born to take the chances
I know the truth when you hold my hand…
I had waited a lifetime lost on the open sea
Praying for an angel to be sent to me
Now the night don’t last forever
Every moment is a song
Cause we face the night together
Something this right can never be wrong

 

Olde Mill Inn

Hospůdka Olde Mill

Down at the Olde Mill Inn
We'll laugh and dance and sing
We'll drink all day and Bill will pay
Down at the Olde Mill Inn

  Down at the Olde Mill Inn
The ships are sailing in
We'll drink a toast with Judy our host
Down at the Olde Mill Inn

  The moon is full, the bar is too,
when we come to town
We'll have a beer, cause Jerry's here,
so spread the cheer around...

  Down at he Olde Mill Inn
The bartenders name is Kim
And with a smile she'll serve in style
Down at the Olde Mill Inn

  Down at the Olde Mill Inn
We'll laugh and dance and sing
We'll drink all day and Bill will pay
Down at the Olde Mill Inn

  Down at the Olde Mill Inn
We'll laugh and dance and sing
We'll drink and play the hours away...
Down at the Olde Mill Inn

Dole v hospůdce Olde Mill
Budeme se smát a tancovat a zpívat
Budeme pít celý cen a Bill to zaplatí
Dole v hospůdce Olde Mill

  Dole v hospůdce Olde MIll
Lodě připlouvají
Budeme si připíjet s naši hostinskou Judy
Dole v hospůdce Olde Mill

  Měsíc je plný (v úplňku), lokál také
my přicházíme do města
Dáme si pivko, protože Jerry je tady
Tak noste na stůl

  Dole v hospůdce Olde Mill
Naše barmanka se jmenuje Kim
A roznáší stylově s úsměvem
Dole v hospůdce Olde Mill

  Dole v hospůdce Olde Mill
Budeme se smát a tancovat a zpívat
Budeme pít celý cen a Bill to zaplatí
Dole v hospůdce Olde Mill

  Dole v hospůdce Olde Mill
Budeme se smát a tancovat a zpívat
Budeme pít a hrát celé hodiny
Dole v hospůdce Olde Mill

Windmills

 

Far from the worn path of reason
Further away from the sane
He battles his shadows and demons
Fighting to light the way
And the dust and the dirt cloud his vision
Onward he rides unafraid
He fights the good fight for good reason
A star that refuses to fade
Still he braves his path…
Windmills only laugh
She was wounded and wild when he found her
He saw her through child’s eyes
She fell for the spell he was under
Each day a brand new surprise
And she watches with strange curiosity
She wants so much to believe
Hoping to break the chains of reality
Dying to set herself free
*
*Though he may appear tattered and broken
His clothes are shabby and bare
Still he glows like the flame of a candle
With passion of one who still cares
There was always a rhyme to the reason
Peering out from tired eyes
The truth finally came in treason
So wrong, but so justified…
So wrong but so justified…
Windmills close their eyes…

 

» © 2019 informace jsou předně určeny pro studenty zdravotních oborů a tak by měly být chápány • S. Purschová • luminary.s@gmail.com • Datum vzniku: 29.3.2006 «

Zdroje:

  • Weby Studijni-svet.cz: