Blog zdravotní sestřičky

Blog zdravotní sestřičky
Jak zvítězit sám nad sebou
Morava 2013
Blackmore´s Night
Landa
Dějiny národa českého.php
Ivan Medek
Marmelade, Schokolade
Mary Seacole
PsyS šije - výpustkovou kapsu
Zápisky zdravotní sestřičky
Kniha návštěv

Under a Violet Moon

1999

Castles And Dreams

Zámky a sny

Solitaire with a song in her heart
But what a sad song to sing
Turned her back on all that she knew
In the hopes of a golden ring...
And the rains came down
And the stars fell from the sky
Oh, how dark the night...
It always seems those Castles and Dreams
Fade with the morning light...
Such a sad story
That time loves to tell
Copper coins shine for the sun
From the floor of the wishing well
So the jewel of jeopardy
Shines with each dangerous step
So unsure of what we've become
What we have and what we have left...

Šperk s písní v jejím srdci
Ale co tklivou píseň zpívá
Otočila se zpět, poznala
V naději zlatého prstenu
A deště dští
A hvězdy padají z oblohy
O, jaká temná noc …
To se stále zdá jak tyto zámky a sny
Vymizet v ranním světle
Takový skličující příběh
Tento čas miloval vyprávění
Mědené mince září na slunci
Ze země dobrých přání
Klenot v ohrožení
Leskne se s každým nebezpečným krokem
Tak nejistý, jimiž se stáváme
Co máme a co opouštíme

Under a Violet Moon

Pod fialovým měsícem

Dancing to the feel of the drum
Leave this world behind
We'll have a drink and toast to ourselves
Under a Violet Moon
Tudor Rose with her hair in curls
Will make you turn and stare
Try to steal a kiss at the bridge
Under a Violet Moon

  Raise your hats and your glasses too
We will dance the whole night through
We're going back to a time we knew
Under a Violet Moon

  Cheers to the Knights and days of old
the beggars and the thieves
living in an enchanted wood
Under a Violet Moon
Fortuneteller what do you see
Future in a card
Share your secrets, tell them to me
Under a Violet Moon

  Raise your hats and your glasses too
We will dance the whole night through
We're going back to a time we knew
Under a Violet Moon
Raise your hats and your glasses too
We will dance the whole night through
We're going back to a time we knew
Under a Violet Moon

  Close your eyes and lose yourself
In a medieval mood
Taste the treasures and sing the tunes
Under a Violet Moon
Tis my delight on a shiny night
The seasons of a year
To keep the lanterns burning bright
Under a Violet Moon

  Raise your hats and your glasses too
We will dance the whole night through
We're going back to a time we knew
Under a Violet Moon
Raise your hats and your glasses too
We will dance the whole night through
We're going back to a time we knew
Under a Violet Moon

Tanec k pocitu z bubnu
Nechat tento svět za zády
Máme pro sebe pití a toust
Pod fialovým měsícem
Tudorská Růže s jejími kadeřavými vlasy
Tě přiměje otočit a zírat
Zkus ukradnout polibek na mostě
Pod fialovým měsícem

  Mávejte svými klobouky a také svými brýlemi
Budeme tančit přes celou noc
Vrátíme se do času, který jsme znali
Pod fialovým měsícem

  Na zdraví rytířů a starých dnům
žebráků a zlodějů
žijícím v zakletém lese
Pod fialovým měsícem
Jasnovidče, co vidíš?
Budoucnost v kartách
Poděl se o svá tajemství, řekni mi je
Pod fialovým měsícem

  Mávejte svými klobouky a také svými brýlemi
Budeme tančit přes celou noc
Vrátíme se do času, který jsme znali
Pod fialovým měsícem
Mávejte svými klobouky a také svými brýlemi
Budeme tančit přes celou noc
Vrátíme se do času, který jsme znali
Pod fialovým měsícem

  Zavři oči a ztratíš sám sebe
Ve středověké atmosféře
Ochutnej poklad a zpívej melodie
Pod fialovým měsícem
To je mé potěšení ze zářivé noci
Období roku
Aby se nechaly lucerny jasně plát
Pod fialovým měsícem

  Mávejte svými klobouky a také svými brýlemi
Budeme tančit přes celou noc
Vrátíme se do času, který jsme znali
Pod fialovým měsícem
Mávejte svými klobouky a také svými brýlemi
Budeme tančit přes celou noc
Vrátíme se do času, který jsme znali
Pod fialovým měsícem

Past Time With Good Company

Minulý čas v dobré společnosti

Past time with good company
I love, and shall until I die
Grutch who lust, but none deny
So God be pleased, thus live will I
For my pastance
Hunt, sing and dance
My heart is set;
All goodly sport
For my comfort
Who shall me let?
Youth must have some dalliance
Of good or ill some pastance
Company methinks then best
All thoughts and fancies to digest
For idleness is chief mistress
Of vices all; then who can say
But mirth and play
Is best of all?
Past time with good company
I love, and shall until I die
Grutch who lust, but none deny
So God be pleased, thus live will I
For my pastance
Hunt, sing and dance
My heart is set;
All goodly sport
For my comfort
Who shall me let?
Company with honesty
Is virtue, vices to flee;
Company is good and ill
But every man hath his free will
The best ensue
The worst eschew;
My mind shall be
Virtue to use
Vice to refuse
Thus shall I use me...

Minulý čas v dobré společnosti
Miluji a mohu až do smrti
Grutch jež touží, ale žádný nepopírá
Bůh je potěšen, tak žít budu
Pro mou pastance
Lov, zpívej a tancuj
Moje srdce je sada
Vší značné zábavy
Pro mé pohodlí
Kdo mě musí nechat?
Mladík musí mít flirtovat
Dobře nebo špatně nějaké pastance
Společnost methinks pak nejlépe
Všechny myšlenky a představy si představit
Pro lenost je šéfová milenkaučitelka
Všechny neřesti, pak kdo může říct
Ale vesel se a hraj
Je to nejlepší pro všechny?
Minulý čas v dobré společnosti
Miluji a mohu až do smrti
Grutch jež touží, ale žádný nepopírá
Bůh je potěšen, tak žít budu
Pro mou pastance
Lov, zpívej a tancuj
Moje srdce je sada
Vší značné zábavy
Pro mé pohodlí
Kdo mě musí nechat?
Společnost s upřímností
Je ctnost, neřesti prchají
Společnost je dobrá a špatná
Ale každý muž hath svou svobodu
Nejlepší následuj
Nejhoršího se vyvaruj
Moje mysl musí být
Přednost k použití
Neřest odmítnout
Tak musím uplatnit se …

Morning Star

Ranní hvězda

There are shadows in the sky
Dancing in the air
Calling to my heart
Saying, "If you dare,
We're running fast
We're running far
Trying to catch the morning star..."
And time and space
Our only shield
Keeping secrets
Unrevealed
Falling night
Breathes in the dark
Trying to catch the morning star...
I can fly through my mind when I see them as they shine
Can it be so hard to try and charm the elusive morning star...
So within the chase
We soon will find
The light of the moon
Those left behind
Try to free the gypsy in their hearts
By trying to catch the morning star...
Now that the time
Has come and gone
Illusion has past
And we're on our own
Know the dream is never far...
When trying to catch the Morning Star...

Stíny na obloze
Tanec ve vzduchu
Volání mého srdce
Rčení, „Když se odvážíš,
Poběžíme rychleji,
Poběžíme dál
Snažím se chytit ranní hvězdu…“
Čas a vesmír
Pouze náš štít
Opatruje tajemství
Odhaleno
Končící noc
Oddech ve tmě
Snažím se chytit ranní hvězdu…
Chci letět skrz mou mysl, když vidím je jak září
Může to být těžké snažit se a okouzlit elusive ranní hvězdu
Tak bez pronásledovánív Brzy ji najdeme
Světlo měsíce
Ti vlevo vzadu
Snaž se osvobodit cikána v jejich srdcích
Snažím se chytit ranní hvězdu…
Nyní tento čas
Přišel a odešel
Přelud jeho minulosti
A jsou naše vlastní
Poznat sen nikdy dál …
Když se snažím chytit ranní hvězdu …

Avalon

To the days of Avalon
Where magic rules as king
The moon beneath the castle walls
As the nightingale sings...
The golden bird
He gave to me
What happiness he brings
Like a star on a Christmas tree
As the nightingale sings
And so we sat, hand in hand and watched the fireflies
And never spoke a single word
But lived to do or die
We lived to do or die
Back to the days of Avalon
Where magic ruled as king
The moon beneath the castle walls
As the nightingale sings...
We read of tales of treason
A soldiers legacy
Blood beneath the crimson sky
Fighting without reason
But the crime of loyalty
A tattered flag left to fly...
Back to the days of Avalon
Where magic ruled as king
The moon beneath the castles walls
As the nightingale sings...
The branches bent
Like an archers bow
As he spread his wings
And flew beneath the gentle snow
As the nightingale sings...
Back to the days of Avalon
Where magic rules as king
The moon beneath the castle walls
As the nightingale sings...
As the nightingale sings...

Avalon Dny Avalonu Kde magie vládne jako král
Měsíc pod zámeckými zdmi
Jako slavík zpívá
Zlatý ptáček
Dal ho mě
Jaké štěstí přináší
Jako hvězda na Vánočním stromečku
Jako slavík zpívá
A tak seděl, odevzdaně v ruce a pozoroval světlušky
A nikdy neřekl jedno slovo
Ale žil nebo umírá
Žijeme nebo umíráme
Zpět ke dním Avalonu
Kde magie vládne jako král
Měsíc pod zámeckými zdmi
Jako slavík zpívá
Čteme příběhy zrady
Dědiční vojáci
Krev pod nachovou oblohou
Bezvýsledný boj
Ale zločinná oddanost
Rozedraná vlajka vlevo letí
Zpět ke dním Avalonu
Kde magie vládne jako král
Měsíc pod zámeckými zdmi
Jako slavík zpívá
Haluze skřivené
Jako vyklenutý luk
Jak rozprostírá křídla
A moucha pod něžným sněhem
Jak slavík zpívá
Zpět ke dním Avalonu
Kde magie vládne jako král
Měsíc pod zámeckými zdmi
Jako slavík zpívá
Jako slavík zpívá

Possum Goes To Prague

instrumentálka

Wind In The Willows

Vítr ve vrbách

As I went a walking
One morning in spring
I met with some travelers
On an old country lane
One was an old man
The second a maid
The third was a young boy
who smiled as he said
"With the wind in the willows
The birds in the sky
There´s a bright sun to warm us
wherever we lie...
We have bread and fishes
and a jug of red wine
To share on our journey
with all of mankind."
So I asked them to tell me
their name and their race
So I could remember each smile
on their face
"Our names, they mean nothing...
They change throughout time
So come sit beside us
and share in our wine"
So I sat down beside them
With flowers all around
We ate from a mantle
Spread out on the ground
They told me of prophets
And peoples and kings
And all of the one god who knows everything
"We´re traveling to Gladston
Over England´s green lanes
To hear of men´s troubles
To hear of their pains
We travel the wide world
Over land and the sea
To tell all the people
How they can be free..."
So sadly I left them
On that old country lane
For I knew
that I'd never see them again
One was an old man
The second a maid
The third was a young boy
who smiled as he said...

Jak jsem šel na vycházku
Jednoho jarního rána
Potkal jsem nějaké cestovatele
Na staré zemské cestě
Jeden byl starý muž
Druhá služka
Třetí byl mladý chlapec, jež se usmíval, jak řekl
„S větrem ve vrbách
Ptáci na obloze
Tam je jasné slunce hřející nás kdekoliv ležíme
Máme chleba a ryby a džbánek rudého vína
Sdílet naší cestu s celým lidstvem.“
Tak jsem se zeptal jich, zda mi řeknou jejich jména a jejich závod
Tak si mohu pamatovat každý úsměv na jejich tváři
„Naše jména, neznamenají nic
Změní během času
Tak posaď se vedle nás a sdílej s námi víno“
Tak jsem si sednul vedle nich
S květinami kolem
My z pláště
Rozprostírající se kolem
Řekli mi proroku
A lidé a králové
A všichni jednoho boha který zná vše
„Cestujeme do Glastonu
Přes anglické zelené cesty
Slyšet mužské trampoty
Slyšet jejich bolesti
Cestujeme širým světem
Po zemi a moři
Vyprávět všem lidem
Jak mohou být volní…“
Tak nešťastně jsem je opustil
Na straré zemské cestě
Neboť jsem věděl, že je nikdy neuvidím znova
Jeden byl starý můž
Druhá služka
Třetí byl mladý chlapec, jež se usmíval, jak řekl…

Gone With The Wind

Šel s větrem

Twisting turning
The winds are burning
Leaving me without a name
How will we ever find our way...
Snow was falling
I could hear the frightened calling
Fear taking over every man
Life meaning nothing more than sand...
*Wind will sweep away
The traces I was here
A story in a teardrop
That's all I have to give...
Rage inferno swallowing the life that I know
Strength is the only way to fight
You must look up to see the light...
Gone With The Wind...Gone With The Wind...Gone
With The Wind...
Take all I know
Turn it into darkened shadows
They'll disappear in the sun
When a new story has begun
She survived the nightmare
Began a whole new life here
But I can see behind those eyes
She still sees those fires in the night...
Twisting and turning
Oh, the winds are burning
Leaving me without a name
How will we ever find our way...

 

Beyond The Sunset

instrumentálka

March The Heroes Home

 

I sing the praise of honored wars of glory and of kings
The bravery of soldiers, The joy that peace can bring
The captains on their way home, The ribbons on their chests
They've packed away the firearms the trumpets lay to rest...
They've taken in the battlefields with one last weary breath
And set their sights on something new while there's still something left
The poets and the dreamers thank the stars above
For leaving hatred in the dust and bringing back the love...
Over land and over sea
March The Heroes Home
For the faithful, for the free
March The Heroes Home
We'll be waiting when you
March The Heroes Home
All the night and day through
March The Heroes Home...
The flowers laughing in the fields boast colors bright and new
A hint of freedom in the air, the chimes are ringing true
They're bringing in the New Year and ringing out the old
Beckoning the springtime though winter winds blow cold...

 

Spanish Nights (I Remember It Well)

ŠPANĚLSKÉ NOCI (VZPOMÍNÁM SI NA TO DOBŘE)

Silent she rose
From the cold desert sands
Painted in shadows
A dark caravan...
Quiet as a whisper
With moves like a cat
She ruled like a storm cloud
Her eyes glowing black...

  Oh, and they cried Malaguena
Wait for me Malaguena
I remember it well...
Oh, and they cry Malaguena
Wait for me Malaguena
I remember it well...
Oh, too well...

  And so they rode
On the wings of a song
Spinning in silence
The world was their own...
Two lovers locked in the arms of the dance
Freedom begins with the game of the dance
And now they rise
Like a wave on the seas
Lost in a rhythm
And ever they'll be...

Pomalu růžoví
Od chladného písku pouště
Barevná ve stínech
Temná karavana...
Tichá jako šepot
S kočičími pohyby
Vládne jako bouřkový mrak
Její oči černě žhnou...

  Oh, a oni plakali, Malagueno
Čekej na mne, Malagueono
Vzpomínám si na to dobře...
Oh, a oni pláčou, Malagueno
Čekej na mne, Malagueno
Vzpomínám si na to dobře...
Oh, příliš dobře...

  A tak letí
Na křídlech písně
Předou do ticha
Svět byl jejich vlastní...
Dva milenci zajatí v objetí tance
Svoboda začíná s hrou tance
A teď stoupají
Jako mořská vlna
Ztraceni v rytmu
A vždycky budou...

Catherine Howard's Fate

 

Oh, to my dearest ruler and lord
Merciful husband
Noblest of kings...
Your heart of gold has long since tarnished
In my chamber
What will the morning bring?
Was it my heart that doth betray me
Cause I loved more than one man?
Is it true your wear a wounded spirit?
Pray let me mend it and make our love anew...
Allow me to be your humble servant
Once again, as before...
Are you like the others, so quick to judge
And for this the queen must fall

 

Fool´s Gold

 

Somewhere in a market square
The cobblestones still shine
Glassy eyes behold the sight
Through another cup of wine...
The one eyed jester skips and turns
As he makes his way through the crowd
While the tavern's royalty try not to laugh aloud...
The jester does another spin
And then falls to the floor
A show of hands, a short "Hurrah!"
A plea for him to do more...
The ease of laughter comes so fast when you're not in the jester's shoes
Cause when you've only Fools Gold, you've got nothing more to lose...
Who holds the riches
The jester or the king?
A fortress made from Fools Gold
Or the tears that treasure can bring?
The king he sits upon his throne
The worlds weight on his chest
When your mind begins to race you've got no time to rest
"Where is my clown?
I need him now, to take my troubles away..."
The harlequin rushes in as his work begins for the day...
While somewhere in a market square
The cobblestones still shine...

 

Durch Den Wald Zum Bach Haus

instrumentálka

Now And Then

 

The past is so familiar
But that's why you couldn't stay
Too many ghosts, too many haunted dreams
Beside you were built to find your own way...
But after all these years, I thought we'd still hold on
But when I reach for you and search your eyes
I see you've already gone...
That's OK
I'll be fine
I've got myself, I'll heal in time
But when you leave just remember what we had...
There's more to life than just you
I may cry but I'll make it through
And I know that the sun will shine again
Though I may think of you now and then...
Can't do a thing with ashes
But throw them to the wind...
Though this heart may be in pieces now
You know I'll build it up again and
I'll come back stronger than I ever did before
Just don't turn around when you walk out that door...
That's OK
I'll be fine
I've got myself, I'll heal in time...b ut when you leave just remember what we had...
There's more to life than just you
I may cry but I'll make it through
And even though our stories at the end
I still may think of you now and then...

Self Portrait

Autoportrét

Paint me a picture and hang it on the wall
Color it darkly, the lines will start to crawl
Down… down…down
Spin me around and around…
Draw me away to the night from the day, leave not a trace to be found…
Down…down…
Nothing is real but the way that I feel and I feel like going -
Down, down down, down down, down down,
down down, down, down, down
Paint me a picture of eyes that never see
Flashes of lightning that burn for only me…
Hey, hey, hey - there's only the devil to pay…
I'm ready to go, pull me down from below
Give me a place I can lay
Hey Hey - nothing is real but the way that I feel and I feel like going
Down, down down, down down, down down,
down down, down, down, down…
Nothing is real but the way that I feel and I feel like going -
Nothing is real but the way that I feel and I feel like going
Down, down down, down down, down down,
down down, down, down, down…

Namaluj mi obraz a pověs ho na zeď
Vybarvi ho temně, linie se začínají plížit
Dolů (sestřelit, dole)… dolů… dolů…
Otáčej mě kolem a kolem
Kresli mě ode dne do noci, neodcházej hledat skicu
Dolů… dolů…
Nic není skutečné, ale způsob jakým cítím a cítím se jako běžně
Dolů, dolů, dolů, dolů, dolů, dolů
Dolů, dolů, dolů, dolů, dolů
Namaluj mi obraz očí, které nikdy nevidím
Bleskni světly, mizernými pro mě
Hej, hej, hej – tam pouze ďábel platí
Jsem připraven jít, stlač mě níž
Přiděl mi místo, chci naříkat
Hej, hej – nic není skutečné, ale způsob jakým cítím a cítím se jako běžně
Dolů, dolů, dolů, dolů, dolů, dolů
Dolů, dolů, dolů, dolů, dolů
Nic není skutečné, ale způsob jakým cítím a cítím se jako běžně
Nic není skutečné, ale způsob jakým cítím a cítím se jako běžně
Dolů, dolů, dolů, dolů, dolů, dolů, dolů

» © 2019 informace jsou předně určeny pro studenty zdravotních oborů a tak by měly být chápány • S. Purschová • luminary.s@gmail.com • Datum vzniku: 29.3.2006 «

Zdroje:

  • Weby Studijni-svet.cz: