Blog zdravotní sestřičky

Blog zdravotní sestřičky
Jak zvítězit sám nad sebou
Morava 2013
Blackmore´s Night
Landa
Dějiny národa českého.php
Ivan Medek
Marmelade, Schokolade
Mary Seacole
PsyS šije - výpustkovou kapsu
Zápisky zdravotní sestřičky
Kniha návštěv

Shadow of the Moon

1997

Shadow of the Moon

Stín měsíce

In the shadow of the moon,
She danced in the starlight
Whispering a haunting tune
To the night...
Velvet skirts spun 'round and 'round
Fire in her stare
In the woods without a sound
No one cared...

Through the darkened fields entranced,
Music made her poor heart dance,
Thinking of a lost romance...
Long ago...
Feeling lonely, feeling sad,
She cried in the moonlight.
Driven by a world gone mad
She took flight...

"Feel no sorrow, feel no pain,
Feel no hurt, there's nothing gained...
Only love will then remain,"
She would say.

Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...

Through the darkened fields entranced,
Music made her poor heart dance,
Thinking of a lost romance...
Long ago...
Somewhere just beyond the mist
Spirits were seen flying
As the lightning led her way
Through the dark...
Shadow of the Moon...
[Repeat to fade]

Ve stínu měsíce
Tančila ve světle hvězd
Šeptajíce oblíbenou melodii
Do noci...
Sametové sukně, točící se kolem dokola
Oheň v jejím upřeném pohledu
V lese bez jediného zvuku
Nikdo se nestaral...

  Přišla přes ztemnělá pole
Hudba přivedla její ubohé srdce k tanci
Myslíce na ztracenou romanci...
Kdysi dávno...
Cítíc se osamělá, cítíc se smutná
Plakala v záři měsíčního svitu
Poblázněná ze světa, který pominul
Odlétla...

  "Nepociťuj žal, nepociťuj bolest,
Nepociťuj zranění, nic Ti to nepřinese...
Pak zůstane jen láska,"
Řekla by

  Stín měsíce...
Stín měsíce...
Stín měsíce...
Stín měsíce...

  Přišla přes ztemnělá pole
Hudba přivedla její ubohé srdce k tanci
Myslíce na ztracenou romanci...
Kdysi dávno...
Někde právě za mlhou
Byli vidět letět duchové
Jako blesky ji vedli na její cestě
Temnotou...
Stín měsíce...
[Opakuje se až do ztišení]

The Clock Ticks On

Hodiny odtikávají

As the wind chimes play along the breeze
Singing songs to stir the soul,
Rainbow colours entwined in fairytales
On the maypole...
Sing the song of lands from far away,
Other times and another place,
The wind can carry us all away from here
Charmed in her embrace...
Leaves turn to red, the nights are getting colder,
Seasons will change, the clock ticks on...
Leaves fill the trees as the days are getting warmer,
Days turn to years, the clocks ticks on...
A cloak and dagger, no fear of freedom
When hearts beat in another time,
Ever changing, the clock ticks on,
If only in your mind...
The wind has died and the chimes are still again
The trees stand tall as they cover me in shade
In the mirror a maiden stares at me
As the secret fades...
And though the clock ticks on to the future
It's in the past my heart will stay
In a time so far away from me
I'll return someday...

Jako vítr zvoní hraje podle vánku
Zpívají písně dojímající duši,
Duhové barvy propletené v pohádkách
Na ?
Zpívej píseň o dalekých zemích
Jiná doba a jiné místo
Vítr může nám vysílat vše pryč odtud
Okouzlený jejím objetím
Listy zčervenaly, noci se staly chladnějšími
Období se změnilo, hodin odtikávají …
Listy zaplnily stromy jako dny se staly teplejšími
Dny se mění v roky, hodiny odtikávají …
Plášť a dýka, nemá strach o svobodu
Když srdce bijí v jiném čase,
Jestliže pouze v tvé mysli …
Vítr umírá a zvoní ještě jednou
Stromy stojí vzrostlé jako můj úkryt ve stínu
Do zrcadla dívka hledí na mě
Jak tajemství se vytrácí …
A ačkoliv hodiny odtikávají budoucnost
To je v minulosti, mé srdce zůstane
V čase tak daleké cesty pryč ode mě
Vrátím se někdy …

Be Mine Tonight

Buď můj dnes v noci

Be mine tonight,
We'll travel through all our memories,
In our own little space in time,
You've always been mine...
Through the years,
I feel your love beside me
Through the laughter and the tears,
You've conquered all my fears...

  So many stories,
So many treasures,
So much our lives have shared...
We've done it all and we've done it together,
You know I've always cared...

  In this heart,
There'll never be another,
You have made my life complete,
Our love is like a dream...
Take my hand,
Nothing can come between us,
We were always meant to be,
Forever, you and me...
In my eyes,
Your face is always before me,
Our souls are now as one...
We've only just begun...

Buď můj dnes v noci
Budeme putovat všemi našimi vzpomínkami
V našem vlastním prostůrku v čase
Byl jsi vždycky můj...
Celá léta
Cítím Tvou lásku vedle mne
Přes smích a slzy
Jsi přemohl všechny mé strachy...

  Tolik příběhů
Tolik bohatství
Tolik z našich životů bylo sdíleno...
Dokázali jsme to a dokázali jsme to spolu
Víš, že jsem vždycky měla starost

  V tomto srdci
Nebude nikdy jiný
Ty jsi naplnil můj život
Naše láska je jako sen...
Vem mou ruku
Nic nemůže vstoupit mezi nás
Je nám vždycky souzeno být
Navždy, Ty a já...
V mých očích
Tvá Tvář je vždy přede mnou
Naše duše jsou teď jako jedna
Jen jsme začali…

Play Minstrel Play

Hraj, pěvče, hraj

Underneath the harvest moon
Where the ancient shadows will play and hide...
With a ghostly tune and the devil´s pride...
"Stranger" whispered all the town
Has he come to save us from Satan´s hand?
Leading them away to a foreign land...

  Play for me, minstrel, play
And take away our sorrows...
Play for me, minstrel, play
And we´ll follow...
Hear, listen, can you hear,
The haunting melody surrounding you,
Weaving a magic spell all around you...

  Danger hidden in his eyes,
We should have seen it from far away,
Wearing such a thin
disguise in the light of day...
He held the answer to our prayers,
Yet it was too good to be...
Proof before our eyes, yet we could not see...

  Play for me, minstrel, play
And take away our sorrows...
Play for me, minstrel, play
And we´ll follow...
Hear, listen, can you hear,
The haunting melody surrounding you,
Weaving a magic spell all around you…

V měsící sklizně
V němž si starobylé stíny hrají a skrývají
S přízračnou melodií a ďábelskou pýchou...
"Cizinec", šeptají všude v městě
Přišel nás zachránit ze spárů Satana?
Odvede je pryč do cizí země...

  Hraj pro mě, pěvče, hraj
A zažeň pryč naše starosti...
Hraj pro mě, pěvče, hraj
A my budeme následovat...
Slyšíš, poslouchej, můžeš slyšet,
Obklopuje Tě strašidelná melodie,
Předivo magických kouzel všude okolo Tebe...

  Nebezpečí, skryté v jeho očích,
Měli bychom ho vidět zdaleka,
Nosit takový průhledný
převlek ve světle dne...
Přinesl odpověď na naše modlitby,
Zatím to bylo příliš dobré...
Odolný našim očím, zatím bychom nemohli vidět...

  Hraj pro mě, pěvče, hraj
A zažeň pryč naše starosti...
Hraj pro mě, pěvče, hraj
A my budeme následovat...
Slyšíš, poslouchej, můžeš slyšet,
Obklopuje Tě strašidelná melodie,
Předivo magických kouzel všude okolo Tebe…

Ocean Gypsy

Oceán Gypsy

Tried to take it all away,
Learn her freedom... just inside a day,
And find her soul to find there fears are laid...
Tried to make her love their own,
They took her love... they left her there,
They gave her nothing back that she would want to own...
Gold and silver rings and stones,
Dances slowly off the moon,
No one else could know, she stands alone...
Sleeping dreams will reach for her,
She can not say the words they need,
She knows she's alone and she is free...
Ocean Gypsy of the moon,
The sun has made a thousand nights for you to hold...
Ocean Gypsy where are you?
The shadows followed by the stars have turned to gold...
Turned to gold...
Then she met a hollow soul,
Filled him with her light and was consoled,
She was the moon and he the sun was gold...
Eyes were blinded with his light...
The sun he gave reflected back the night
The moon was waning, almost out of sight...
Softly Ocean Gypsy calls...
Silence holds the stars a while,
They smile sadly for her where she falls...
Just the time before the dawn,
The sea is hushed the ocean calls her,
Day has taken her and now she's gone...
No one noticed when she died,
Ocean Gypsy shackled to the tide,
The ebbing waves, the turning spreading white...
Something gone within her eyes,
Her fingers, lifeless, stroked the sand,
Her battered soul was lost,
She was abandoned...
Silken threads like wings still shine,
Wind swept pleasures still make patterns in her lovely hair... so dark and fine...
Stands on high beneath the seas, cries no more, her tears have dried...
Ocean weep for her, the ocean sighs...

Snažil se vzít to všechno pryč,
Naučte ji svobodě ... právě v den
Najdi její duši, aby tady našla prostřené obavy ...
Snažil se ji milovat jako vlastní,
Vzali její lásku ... nechali ji tam,
Nedali jí nic zpátky, jenže by si přála vlastní ...
Zlaté a stříbrné prsteny a kameny,
Plesy pomalu s měsícem končí,
Nikdo jiný by nemohl vědět, že stojí sama ...
Tiché sny se dostávají k ní,
Ona nemůže říci slova, které potřebují,
Ona ví, že je sama a ona je volná ...
Oceán Gypsy na měsíci,
Slunce udělalo tisíc nocí pro vás ...
Oceán Gypsy, kde jsi?
The Shadows následovali hvězdy proměňující se ve zlato ...
Proměnili se ve zlato ...
Pak se setkala s údolím duší
Vyplnil ho jejím světlem a utěšoval,
Byla měsíc a slunce mu bylo zlatem ...
Oči jsou zaslepeny jeho světlem ...
Slunce on dal odrážet zpět noc
Měsíc ochabující, téměř z dohledu ...
Softly oceánu Gypsa volá ...
Mlčení pozdrží chvíli hvězdy,
Jejich úsměv, bohužel pro ni, ubývá ...
Jen v době před úsvitem,
Moře je poklidný oceán, vyzývá ji,
Den má ji vzít a teď ona je pryč ...
Nikdo si nevšiml, když zemřela,
Oceánu Gypsy spoutal příliv a odliv,
Ebbing vlny, otáčí šíření bílého ...
Něco odešlo do očí,
Její prsty, bez života, dopadl písek,
Její pošramocená duše byla ztracena,
Ona byla opuštěna ...
Hedvábné závity jako křídla stále září,
Vítr smetl potěšení, stále se vzory v jejích nádherných vlasech ... tak tmavé a jemné ...
Stojí na výšce pod mořem, nekřičí více, její slzy oschly ...
Oceán pláče pro ni, oceán si povzdechl …

Minstrel Hall

instrumentalka

Magical World

Čarovný svět

I called your name out loud in the courtyard,
The crystal I held was like an old friend
The vines crawled the walls
The wind held its breath
But the answer I longed for never came...
Your name, they had said,
was cursed beyond measure,
The families at odds fought
with poisoned tongues
And yet through the dark,
Of blind, bitter hate,
Broke a glittering light of two lover's fate...
Walls built between us,
Miles separate us,
Yet in our hearts, we share the same dream...
Feelings so strong,
We just must carry on,
On to our Magical World...

  Destiny called them like a silver poem
They followed the dance
'till the music died out...
Last time they met was on an earth bed
Both knowing they'd meet again in the light...
Walls built between us,
Miles separate us,
Yet in our hearts, we share the same dream
Feelings so strong
We just must carry on,
On to our Magical World...

  In our Magical World...
In our Magical World...
Fear not, dear Juliet, your Romeo's calling
He's waiting for you at the end of the song,
This world was too cruel...
for lovers like you,
But here in our hearts you'll always live on...

Volala jsem na dvorku hlasitě Tvé jméno,
Krystal, který jsem držela byl jako starý přítel
Psí víno se plazilo po zdi
Vítr vše obestřel svým dechem
Ale odpověď, po které jsem toužila nikdy nepřišla
Tvé jméno, říkali,
bylo nadmíru prokleté,
Rodiny ve sporu bojovaly
jazykem plným jedu
A ještě temnota
slepé, hořké nenávisti,
Zničila zářivé světlo osudu dvou milenců...
Zdi, postavené mezi námi,
Míle, dělící nás,
Ještě v našich srdcích sdílíme stejný sen...
Tak silné pocity,
Musíme jen pokračovat
Do našeho Čarovného Světa...

  Osud, zvaný jinými stříbrnou básní
Oddávali se tanci,
dokud hudba neztichla...
Poslední dobou se scházeli na zemi
Oba věděli, že se zase sejdou ve světle
Zdi, postavené mezi námi,
Míle, dělící nás,
Ještě v našich srdcích sdílíme stejný sen...
Tak silné pocity,
Musíme jen pokračovat
Do našeho Čarovného Světa...

  V našem Čarovném Světě...
V našem Čarovném Světě...
Neboj se, drahá Julie, Tvůj Romeo volá
On čeká na Tebe na konci písničky,
Tenhle svět byl příliš krutý...
pro milovníka, jakým jsi Ty,
Ale tady v našich srdích budeš pořád žít...

Writing on the Wall

Psáno na zdi

Is it powers of intuition?
Is it insecurity?
You know I can read your mind and
You have been deceiving me...
Which face wears the masque this evening?
When will your true colors show?
Will they be as black as shadows
Hiding 'neath the rainbow...
Had my heart on a silver chain
With the words engraved
"I loved you"...
Like a swan that was lost at sea
I lost all of me
To you...
Now I see the writing on the wall...
Paranoia or perception?
Put your faith in a liar's hands
Wanting to believe his words
But never knowing where he stands...
There's too many misconceptions
In this game of consequence
When you're finding that your hero
Is just who you're up against…

Je to síla intuice?
Je to nedostatek sebevědomí?
Ty víš, že mohu číst tvé myšlenky a
Ty mě podvádíš …
Která tvář nosí masku tento večer?
Kdy přiznáš barvu?
Bude černá jako stíny
Úkryt blízko duhy …
Mělo mé srdce na stříbrném řetízku
S rytými slovy
"Miluji tě" …
Jako labuť, která se ztratila v moři
Ztratila jsem vše mé
Až ty …
Nyní vidím psáno na zdi …
Paranoia nebo představa?
Dej tvojí víru do lživých rukou
Nedokonalá věřit jeho slovům
Ale nikdy nepoznej, kde stál …
Je tu mnoho mylných představ
Kdy nacházíš, že jsi hrdina
Kdo je ještě, zvýšený pro případ

Renaissance Faire

Doba renesance

I was told once, by a friend of mine,
She had seen an olden sign,
She said she was not from this time,
And did I feel the same?
So I told her, "Yes", I knew her fear
As I felt the truth draw near
Told her back three hundred years,
Was the time that I held dear...

  Gather ye lords and ladies fair,
Come with me to the Renaissance Faire
Hurry now,
We're almost there...
Fa, la, la, la, la, la, la,la, la, la...

  Through the shroud of mystery,
Turn a page of history,
Feeling more than you can see,
Down at the Renaissance Faire.
Hear the minstrels play their tunes,
They will play the whole night through,
Special songs for me and you,
And anyone whose heart is true...
There's too many stars
for one sky to hold,
Some will fall, others are sold,
As the fields turn to gold
Down at the Renaissance Faire...

  Gather ye lords and ladies fair,
Come with me to the Renaissance Faire
Hurry now,
We're almost there...
Fa, la, la, la, la, la, la,la, la, la...

Jednou jsem byla požádána mou přítelkyní
Ona viděla dávné znamení
Řekla, že není z této doby
A cítím to samé?
Tak jsem jí řekla: "Ano", znala jsem její strach
Zatímco jsem cítila přitažlivost
Řekla jsem jí, že tři sta let nazpět
Byl čas, který mám ráda...

  Shromážděte se pěkně, páni a dámy
Pojďte se mnou do doby renesance
Teď spěchejte,
Jsme téměř tam...
Fa, la, la, la, la, la, la,la, la, la...

  Přes roušku tajemství
otoč stránkou historie
Cítíc víc, než můžeš vidět
Dole v době renesance
Slyš pěvce, jak hrají své melodie
Budou hrát přes celou noc
Zvláštní písně pro mě a Tebe
A kohokoliv, jehož srdce je věrné...
Je tady příliš mnoho hvězd,
aby je udrželo jediné nebe
Některé spadnou, jiné jsou prodané
Zatímco se pole mění ve zlato
Dole v době renesance

  Shromážděte se pěkně, páni a dámy
Pojďte se mnou do doby renesance
Teď spěchejte,
Jsme téměř tam...
Fa, la, la, la, la, la, la,la, la, la...

Memmingen

instrumentálka

No Second Chance

Šance číslo dvě

My diamond's clouded over where it used to shine like light,
And the day keeps running faster,
Into the arms of night...
The stitches on the tapestry say,
"Everything in time,
Will find it's way home again,"
But I'm tired of crying...
No Second Chances
Don't knock on my door
There won't be any answer
I won't be here no more...
This house we had together
Might still be in its place
But the rest of this is much too hard to face,
There'll be No Second Chance...
Lovely moonlit hours we spent
Walking on the beach,
We'd gaze up at the stars,
I swear they were in our reach...
But time... it went on,
Minutes... they ran too fast.
Like you they were gone...
Into the past....

Můj diamant se zahaluje, pokud je použit k záři jako světlo
A den, pořád běží rychleji,
do náručí noci …
Stehy na tapiserii říkají:
"Všeho do času,
najde způsob, jak se vrátit cestou domů"
ale jsem unavený pláčem ...
Šance číslo dvě
Neklepe na moje dveře
Tam nebude žádná odpověď
Nebudu se zde více …
V tento domě jsme spolu
Mohlo by to být stále na svém místě
ale zbytek toho je příliš těžké vydržet,
tam budete šance číslo dvě ...
Měsícem roztomile osvětlené hodiny jsme strávili
Chůzí po pláži,
Rádi jsme se zadívali na hvězdy,
Slibuji, že se v našem dosah ...
Ale čas ... šel dále,
Minuty ... běží příliš rychle.
Stejně jako jste byli pryč ...
V minulosti ....

Mond Tanz

instrumentálka

Spirit Of The Sea

Duch moře

I took a walk along the shore
To clear my mind about the day,
I saw a man I'd seen before
As I approached, he slipped away...
I knew his face from years ago,
His smile stays with me ever more
His eyes, they guide me through the haze
And give me shelter from the storm...
As I walk I can feel him,
Always watching over me...
His voice surrounds me,
My Spirit of the Sea...
He went away so long ago,
On a maiden voyage far away
A young man then I did not know,
His life was taken that same day...
And it was almost like he knew
He wouldn't see me anymore
He looked so deeply in my eyes, and said
"Wait for me along the shore..."
And so I come most every day,
To watch the waves rise and fall,
And as I sit here on the sand,
This ocean makes me feel so small...
But I feel my lover by my side,
And he makes me follow my own heart
We'll be together some sweet day
When that day comes we'll never part...
When that day comes we'll never part...
Wait for me along the shore...

Zabrala jsem se do procházky na pobřeží
Asi chcete můj názor na ten den,
Viděla jsem člověka, raději bych ho viděl předtím
Jako já se přiblížil, takže sklouzl pryč ...
Znal jsem jeho tvář léta,
Jeho úsměv zůstane se mnou navždy
Jeho oči, provází mě oparem
A dej mi přístřeší z bouře ...
Jak chodím, cítím jej,
Vždy se podívá na mě ...
Jeho hlas mě obklopuje,
Můj Duch moře ...
Odešel tak dávno,
Na první výpravu daleko
Mladý muž tehdy jsem jej neznala,
Jeho život byl v ten den ...
A bylo to skoro stejně, jak on věděl
On mě už více neuvidí
Podíval se hluboko do mých očí a řekl:
"Počkej na mě na pobřeží ..."
A tak přicházím většinou každý den,
Sledovat stoupající a padající vlny,
A jak sedím zde na písku,
Tento oceán činí mě tak malým ...
Ale cítím se svého milence po boku,
A ten pro mě doprovází mé srdce
Budeme spolu nějaký sladký den
Až ten den přijde, nikdy nebudeme součástí ...
Až ten den přijde, nikdy nebudeme součástí ...
Počkej na mě na pobřeží …

Greensleeves

Alas my love, ye do me wrong to cast me out discourteously,
And I have loved you for so long delighting in your company...
Greensleeves was all my joy,
Greensleeves was my delight,
Greensleeves was my heart of gold
And who but Lady Greensleeves...

Ach má lásko, vy jste mě mylně nezdvořile vyhodila,
Tak dlouho jsem vás miloval, těšil jsem se vaší společností ...
Greensleeves byla všechna moje radost,
Greensleeves bylo mé potěšení,
Greensleeves bylo mé srdce ze zlata
A kdo, ale Lady Greensleeves …

Wish you were here

Kéž bys byl tady

Me, oh, my country man
Wish you were here
I wish you were here
Don't you know, the stove is getting colder
And I miss you like hell
And I'm feeling blue

  Wish you were here
Me, oh, my country man
I wish you were here
Don't you know the stove is getting colder
And I miss you like hell
And I'm feeling blue

  I've got feelings for you
Do you still feel the same?
From the first time I laid my eyes on you
I felt joy of living
I saw heaven in your eyes
In your eyes

  Wish you were here
Me, oh, my country man
Wish you were here
I wish you were here
Don't you know the stove is getting colder
And I miss you like hell
And I'm feeling blue

  I miss your laugh, I miss your smile
I miss everything about you
Every second's like a minute
Every minute's like a day
When you're far away

  The stove is getting colder, baby
And I wish you were here
A battlefield of love and fear
And I wish you were here

  I've got feelings for you
From the first time I laid my eyes on you

  Wish you were here
Me, oh, my country man
Wish you were here
I wish you were here
Don't you know the stove is getting colder
And I miss you like hell
And I'm feeling blue

  Wish you were here
Wish you were here
Wish you were here

Já, oh můj krajane
Kéž bys byl tady
Přeji si, abys byl tady
Nevíš, jak se ochladila kamna
A ty mi chybíš jako čert
A já se cítím mizerně

  Kéž bys byl tady
Já, oh můj krajane
Přeji si, abys byl tady
Nevíš, jak se ochladila kamna
A ty mi chybíš jako čert
A já se cítím mizerně

  Něco k tobě cítím
Cítíš stále to samé?
Od první chvíle, kdy jsem tě spatřila
Jsem cítila radost ze života
Viděla jsem nebe ve tvých očích
Ve tvých očích

  Kéž bys byl tady
Já, oh můj krajane
Kéž bys byl tady
Přeji si, abys byl tady
Nevíš, jak se ochladila kamna
A ty mi chybíš jako čert
A já se cítím mizerně

  Chybí mi tvůj smích i úsměv
Chybí mi vše, co souvisí s Tebou
Každá vteřina je jako minuta
Každá minuta je jako den
Když jsi daleko ode mne

  Kamna se ochlazují, baby
A já si přeji, abys byl tady
Bitevní pole lásky a strachu
A já si přeji, abys byl tady

  Něco k tobě cítím
Od první chvíle, kdy jsem tě spatřila

  Kéž bys byl tady
Já, oh můj krajane
Kéž bys byl tady
Přeji si, abys byl tady
Nevíš, jak se ochladila kamna
A ty mi chybíš jako čert
A já se cítím mizerně

  Kéž bys byl tady
Kéž bys byl tady
Kéž bys byl tady

Possu's Last Dance

instrumentálka

» © 2019 informace jsou předně určeny pro studenty zdravotních oborů a tak by měly být chápány • S. Purschová • luminary.s@gmail.com • Datum vzniku: 29.3.2006 «

Zdroje:

  • Weby Studijni-svet.cz: