Blog zdravotní sestřičky

Blog zdravotní sestřičky
Jak zvítězit sám nad sebou
Morava 2013
Blackmore´s Night
Landa
Dějiny národa českého.php
Ivan Medek
Marmelade, Schokolade
Mary Seacole
PsyS šije - výpustkovou kapsu
Zápisky zdravotní sestřičky
Kniha návštěv

Secret Vogue

2008

Empty Words

 

I have heart that eyes can reflect the soul
And pictures tell a thousand stories
But when I look at you
Why don´t I fell it´s true?
There´s so much said in Empty Words

There are people talking everywhere I look
No one saying what they mean
Still they talk anyway
When there´s nothing to say
There´s so much said in empty Words
There´s so much said in empty Words

I´ve heard it all so many times
I still try to belive
But you give it way
With the things you don´t say
There´s so much said in Empty Words

I´ve heard it all so many times
I still try to belive
But you give it away
With the things you don´t say
There´s so much said in Empty Words
You´ve listened but you never heard
There´s so much said in Empty Words ...

 

Gilded Cage

Zlatá klec

I walk alone, the night wears a shadow
Painted in silver, painted in gold
The moment ends in silence, then the moment grows old

And when she smiles, a thousand dreams surround her
Dress them in secrets no one can hold
The fire dies in the distance, as the embers grow cold

*Sing for me now …
All the world ai a stage
Smile take a bow
Form your gilded cage …

Behind the glass, she´s safe where no one can reach her
Roses with thorns
Just make her bleed
A fragile porcelain angel
Breaks so easily
*
The restless heart
Cries when no one is listening
She´s waiting for someone
Waiting for you
To want, love and need her
To help her to make it through …
As the moment grows old
In her Gilded Cage ...

Kráčím sám, noc nosí stíny
Malované stříbrně, malované zlatě
Moment končí v tichu, pak moment dávný narůstá

A když se směje, tisíce snů kolem ní
Oblékne je v tajemství ne jedno mohou zachytit
Oheň umírá v dálce, jako žhavé uhlíky zvětšuje se chlad

*Zpívej nyní pro mě …
Celý svět je jeviště
Úsměv ber poklonou
Podobou tvé zlaté klece

Před sklem, zabezpečila, kam nikdo nemůže dosáhnout k ní
Růže s trny
Právě způsobila jí krvácení
Křehký porcelánový anděl
Zlomen tak snadno
*
Neklidné srdce
Pláče, když nikdo neslyší
Čeká na kohokoliv
Čeká na tebe
Potřebuje, lásku a potřebuje ji
Pomoc jí udělat to přes …
Jako moment dávný zůstává
V její Zlaté kleci

Far far a way

Daleká, daleká cesta, Music/lyrics - Kenn Machin

She passes the day
One after the other
She never sees, she never hears
Counting the hours, her life is a rerun
A series of failures rolled into one …

When she was young she looked toward the future
Eyes full of promise, a heart filled with joy
How had her road twisted so heashly
Can these two women be one and the same?

*Once she dreamed of romance
Once she imagined she lived in a castle
Once was a long time ago
Far Far Away

How her mind aches, her life´s been a hard one,
Filled with such sorrow, no girl should know
How her heart aches, she´s loves and she´s lost
Some say its better, but she disagrees

*Once she dreamed of romance
Once she imagined she lived in a castle
Once was a long time ago
Far Far Away

Ona přechází den
Jeden za druhým
Nikdy neuvidí, nikdy neuslyší
Tikání hodin, její život je reprízou
Serií propadů vířících v jedno …

Když byla mladá, vypadala vůči budoucnosti
Oči plné naděje, srdce naplněné radostí
Jak měla svou cestu spletenou tak
Mohou tyto dvě ženy být jedna a táž?

*Kdysi se jí zdála romance
Kdysi představila si, žila na zámku
Kdysi to bylo před dlouhým časem
Daleko, daleko pryč

Jak její mysl bolí, její život byl těžký
Naplněn takovým bolem, žádná dívka nechtěla by znát
Jak její srdce bolí, milovala a ztratila
Nějaké slovo je lepší, ale ona nesouhlasí

*Kdysi se jí zdála romance
Kdysi představila si, žila na zámku
Kdysi bylo to před dlouhým časem
Daleko, daleko pryč

Toast to tomorrow

Přípitek zítřku

Come and gather around
Join in the crowd
Singing those songs that we know
We´ll drink a toast to tomorrow and one to days long ago

  We will dance through the night
In the candlelight
Warmed by the fires glow
We´ll drink a toast to tomorrow and one to days long ago

  And we´ll follow the stars
No matter how far
Wherever the mind may blow
We´ll drink a toast to tomorrow and one to days long ago

  When the sun starts to rise
We will not hide our eyes
We´ll greet her with a kiss hello
We´ll drink a toast to tomorrow and one to days long ago

  All the memories we´ll share
Greet us everywhere
Along life´s twisting road
We´ll drink a toast to tomorrow and one to days long ago

Přijď a shromáždi se kolem
Zapoj se do davu
Zpívání těchto písní, které známe
Připijeme přípitek zítřku a ten i dním předešlým

  Budeme tančit celou noc
Při svíčce
Zahřáté ohnivou září
Připijeme přípitek zítřku a ten i dním předešlým

  A budeme následovat hvězdy
Nevadí jak daleko
Kdekoli mysl může zafouknout
Připijeme přípitek zítřku a ten i dním předešlým

  Když slunce začíná svítit
Nebudeme schovávat naše oči
Pozdravíme ji (slunce?) s políbením ahoj
Připijeme přípitek zítřku a ten i dním předešlým

  Všechny vzpomínky budeme sdílet
Vítej nás všude
Podél životní klikatící se cesty
Připijeme přípitek zítřku a ten i dním předešlým

The Peasant´s promise

 

One warm summer night
He rode into sight
On a wild mare that was so perfectly white
And i was right
Wishes can come true when you wish with all your might …

One look on his eyes
I had realized
His life was so simple he had no disguise
He lived day to day
No rpomise he would stay
But in these few words he stole he stole my heart away

He said * My life´s not to lead
Through power or greed
I am but a poor man
When I´m cut I bleed
A more humble man you never will meet
And here is my heart for only you to keep …*

*In the shade of the willow tree
My poop peasant promise to me
No scholarly thoughts, he could´t pay high costs
And sometimes it feels like he´s totally lost
B ut he said this true and he said it loud
*I promise you my heart with this solemn vow … *

*In the shade of the willow tree
My poop peasant promised to me …

One warm summer night
He rode out of sight
On a wild mare that was so perfectly white
I´d dreamed I´d go with him and I was right
Wishes can come true when you wish with all your might ...

 

Locked within the crystal ball

Uzamčeno v křišťálové kouli

I feel the waves begin to rise
Far across the ocean deep within your eyes
Silently watching as they fall
I can see future locked within the crystal ball

Strike up the lightening
Hear my prayer
Fell the light electric dancing thousand the air
Can you see the future losked within the krystal ball?

*Here in the spotlight this moment is ours
No one can stop us, we´re one with the stars
Here in the spotlight this moment is ours
No one can stop us, we´re one with the stars ...

Quiet by nature, standing tall
Old stone circles, they have seen it all
Caught like a ghost in yesterday,
Shadows down the hall are locked within the crystal ball …

Fire and water, earth and sky
Mysteries surround us
Legends never die
They live for the moment, lost in time
I can hear them call
Thy´re locked within the crystal ball ...

Cítím, jak vlny stoupají
Daleko křižují hluboký oceán ve tvých očí
Tiše sledují jak padají
Mohu vidět budoucnost uzamčenou v křišťálové kouli

Začíná svítit
Poslouchej mou prosbu
Cítím tisíce tančících elektrických světel vzduchem
Můžeš vidět budoucnost uzamčenou v křišťálové kouli?

*Zde ve světle je tento moment náš
Nikdo nás nemůže zastavit, byli jsme jedni s hvězdami
Zde ve světle je tento moment náš
Nikdo nás nemůže zastavit, byli jsme jedni s hvězdami

Tiše podle přírody, stojí vzrostlý
Starý kámen krouží, mohou vidět vše
Chycený jako včerejší duch,
Stíny dole v síní jsou uzamčené v křišťálové kouli

Oheň a voda, země a nebe
Tajemství kolem nás
Legendy nikdy neumírají
Žijí pro chvíli, ztraceny v čase
Mohu slyšet jejich vábení
Jsou zamčené v křišťálové kouli

The circle

Kruh

I´ve been here for a milion years
Through the jou
Through the tears
But when I am gone this will go on
The circle starts again …

I´ve watched the mountains rise from dust
Saw the gold return to rust
I had cried when the oceans died and the circle starts again

I was here when the world began to turn
Kissed the sun as strarted to burn
The whispering at the reckoning said " The circle starts again"

The moon was rising from above
I caught her eye and thought it was love
But she turned her back, the sky went black ant the circle starts again …

I danced through castles made of stone
Walked the desert sands alone
In the midnight hour you feel the power and the circle starts again

Now the question fall to you, my friend
No beginnin has no end
Will we ever learn will the world still turn the circle start again?

Jsem tu po miliony let
Skrz the jou
Skrz slzy
Kruh začíná znovu …

Hleděla jsem na hornaté svahy z prachu
Vidět zlato přeměněné v rez
Plakala jsem, když oceán zemřel a kruh začíná znova

Byl jsem zde, když se svět začal točit
Políbil slunce, jak začalo hořet
Šepot k odplatě říká: "Kruh začíná znovu"

Luna začala narůstat shůry
Přistihl jsem její oči a myslel jsem, že je to láska
Ale ona se otočila k němu zády, obloha zčernala a kruh začínal znovu

Tančil jsem přes kamenné hrady
Chodil jsem pískem sám po poušti
V půlnoční hodinu budete mít pocit, že síla a kruh začíná znovu

Teď je otázka pádu na tobě, můj příteli
Ne začátky nemají konce
Budeme se stále učit v kruhu začínajícím stále znovu?

Sister gypsy

Sestra cikánka

And she danced through the wood
Like a gypsy girl should
And she laughed in the face of the fire
Under the black velvet skies
With the moon in her eyes
Head held high, tambourine held higher …

And she laughed at the fools
Who played by the rules
And she wondered just what would´ve been
If she set them all free
Into her fantasy
Free to dance through the woods again …

*A dangerous game
To know her name
She was wild she was free
She was calling to me
Sister Gypsy we´re one and the same

And she danced through the trees
For those who believed
She belonged to the earth and sky …
In the moment she´s gone
But her memory lives on
Like a shooting star through the night ...
I can see her in you
Kindered spirits are few
When you find one you hold on for good
If you lose your way
If you path goes astray
She will lead you back to the world ...

A ona tančila lesem
Jak by měla cikánská dívka
A ona se smála tváří tvář ohni
Pod černým sametovým nebem
S lunou v jejích očích
Hlavu hrdě držela, tamburinu držela výše ...

A vysmívala se hlupákům,
kteří hráli podle pravidel
A ona jen žasne, co by jste
Pokud si je dát všechny volně
Do její fantasie
Volně tančit lesem …

*Nebezpečná hra
Znát její jméno
Byla divoká, byla volná
Volala mě
Sestra Cikánka, jsme jedna a táž

A ona tančila lesem
Pro ty, kteří uvěřili
Ta patřila k zemi a nebi …
V okamžiku, kdy byla pryč
Ale její vzpomínky žijí
Jako zářící hvězda celé noci …
Mohu jí vidět v tobě
Spřízněné duše jsou málo
Až budete hledat, jeden z vás obdrží za dobro
Pokud ztratíte svou cestou
Pokud vás cesta svede na scestí
Ona vás dovede zpět do světa …

» © 2019 informace jsou předně určeny pro studenty zdravotních oborů a tak by měly být chápány • S. Purschová • luminary.s@gmail.com • Datum vzniku: 29.3.2006 «

Zdroje:

  • Weby Studijni-svet.cz: