Blog zdravotní sestřičky

Blog zdravotní sestřičky
Jak zvítězit sám nad sebou
Morava 2013
Blackmore´s Night
Landa
Dějiny národa českého.php
Ivan Medek
Marmelade, Schokolade
Mary Seacole
PsyS šije - výpustkovou kapsu
Zápisky zdravotní sestřičky
Kniha návštěv

Past Time With Good Company

2003

Shadow of the Moon

Stín měsíce

In the shadow of the moon,
She danced in the starlight
Whispering a haunting tune
To the night...
Velvet skirts spun 'round and 'round
Fire in her stare
In the woods without a sound
No one cared...

Through the darkened fields entranced,
Music made her poor heart dance,
Thinking of a lost romance...
Long ago...
Feeling lonely, feeling sad,
She cried in the moonlight.
Driven by a world gone mad
She took flight...

"Feel no sorrow, feel no pain,
Feel no hurt, there's nothing gained...
Only love will then remain,"
She would say.

Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...

Through the darkened fields entranced,
Music made her poor heart dance,
Thinking of a lost romance...
Long ago...
Somewhere just beyond the mist
Spirits were seen flying
As the lightning led her way
Through the dark...
Shadow of the Moon...
[Repeat to fade]

Ve stínu měsíce
Tančila ve světle hvězd
Šeptajíce oblíbenou melodii
Do noci...
Sametové sukně, točící se kolem dokola
Oheň v jejím upřeném pohledu
V lese bez jediného zvuku
Nikdo se nestaral...

  Přišla přes ztemnělá pole
Hudba přivedla její ubohé srdce k tanci
Myslíce na ztracenou romanci...
Kdysi dávno...
Cítíc se osamělá, cítíc se smutná
Plakala v záři měsíčního svitu
Poblázněná ze světa, který pominul
Odlétla...

  "Nepociťuj žal, nepociťuj bolest,
Nepociťuj zranění, nic Ti to nepřinese...
Pak zůstane jen láska,"
Řekla by

  Stín měsíce...
Stín měsíce...
Stín měsíce...
Stín měsíce...

  Přišla přes ztemnělá pole
Hudba přivedla její ubohé srdce k tanci
Myslíce na ztracenou romanci...
Kdysi dávno...
Někde právě za mlhou
Byli vidět letět duchové
Jako blesky ji vedli na její cestě
Temnotou...
Stín měsíce...
[Opakuje se až do ztišení]

Play Minstrel Play

Hraj, pěvče, hraj

Underneath the harvest moon
Where the ancient shadows will play and hide...
With a ghostly tune and the devil´s pride...
"Stranger" whispered all the town
Has he come to save us from Satan´s hand?
Leading them away to a foreign land...

  Play for me, minstrel, play
And take away our sorrows...
Play for me, minstrel, play
And we´ll follow...
Hear, listen, can you hear,
The haunting melody surrounding you,
Weaving a magic spell all around you...

  Danger hidden in his eyes,
We should have seen it from far away,
Wearing such a thin
disguise in the light of day...
He held the answer to our prayers,
Yet it was too good to be...
Proof before our eyes, yet we could not see...

  Play for me, minstrel, play
And take away our sorrows...
Play for me, minstrel, play
And we´ll follow...
Hear, listen, can you hear,
The haunting melody surrounding you,
Weaving a magic spell all around you…

V měsící sklizně
V němž si starobylé stíny hrají a skrývají
S přízračnou melodií a ďábelskou pýchou...
"Cizinec", šeptají všude v městě
Přišel nás zachránit ze spárů Satana?
Odvede je pryč do cizí země...

  Hraj pro mě, pěvče, hraj
A zažeň pryč naše starosti...
Hraj pro mě, pěvče, hraj
A my budeme následovat...
Slyšíš, poslouchej, můžeš slyšet,
Obklopuje Tě strašidelná melodie,
Předivo magických kouzel všude okolo Tebe...

  Nebezpečí, skryté v jeho očích,
Měli bychom ho vidět zdaleka,
Nosit takový průhledný
převlek ve světle dne...
Přinesl odpověď na naše modlitby,
Zatím to bylo příliš dobré...
Odolný našim očím, zatím bychom nemohli vidět...

  Hraj pro mě, pěvče, hraj
A zažeň pryč naše starosti...
Hraj pro mě, pěvče, hraj
A my budeme následovat...
Slyšíš, poslouchej, můžeš slyšet,
Obklopuje Tě strašidelná melodie,
Předivo magických kouzel všude okolo Tebe…

Minstrel Hall

instrumentálka

Past Time With Good Company

 

Past time with good company
I love, and shall until I die
Grutch who lust, but none deny
So God be pleased, thus live will I
For my pastance
Hunt, sing and dance
My heart is set;
All goodly sport
For my comfort
Who shall me let?

Company with honesty
Is virtue, vices to flee;
Company is good and ill
But every man hath his free will
The best ensue
The worst eschew;
My mind shall be
Virtue to use
Vice to refuse
Thus shall I use me...

Past time with good company
I love, and shall until I die
Grutch who lust, but none deny
So God be pleased, thus live will I
For my pastance
Hunt, sing and dance
My heart is set;
All goodly sport
For my comfort
Who shall me let?

Youth must have some dalliance
Of good or ill some pastance
Company methinks then best
All thoughts and fancies to digest
For idleness is chief mistress
Of vices all; then who can say
But mirth and play
Is best of all?

Past time with good company
I love, and shall until I die
Grutch who lust, but none deny
So God be pleased, thus live will I
For my pastance
Hunt, sing and dance
My heart is set;
All goodly sport
For my comfort
Who shall me let?

Company with honesty
Is virtue, vices to flee;
Company is good and ill
But every man hath his free will
The best ensue
The worst eschew;
My mind shall be
Virtue to use
Vice to refuse
Thus shall I use me...

 

Fires at Midnight

Půlnoční ohně

I stood out here once before
With my head held in my hands
For all that I had known of this place
I could never understand…
On the hills the fires burned at midnight
Superstition plagued the air
Sparks fly as the fires burn at midnight
The stars are out and magic is here…

  I wished the seven sisters
Bring to me wisdom of the age
All that's locked within the book of secrets
I longed for the knowledge of the sage…

  On the hills the fires burned at midnight
Superstition plagued the air
Sparks fly as the fires burn at midnight
Stars are out the magic is here
The stars are out the magic is here…

  So, the sisters smiled to themselves
And they whispered as they shone
And it was from that very instant
I knew I would never be alone…

  While on the hills
The fires burned at midnight
Superstition plagued the air
Sparks fly as the fires burned at midnight
Stars are out and magic is here
The stars are out and the magic is here…
Many stars were forgotten
Many faded and became ghosts
Still my sisters glittered down from heaven
Always there when I needed them most…

  And on the hills the fires burned at midnight
Superstition plagued the air
Sparks fly as the fires burn at midnight
Stars are out and magic is here
The stars are out and magic is here…

  I stood here once before
With my head in my hands
For all that I had known of this place
I could never understand

  On the hills the fires burned at midnight
Superstition plagued the air
Sparks fly as the fires burn at midnight
Stars are out and magic is here
Stars are out and magic is here
Stars are out and magic is here
Stars are out and magic is here

Jednou už jsem sem vystoupila.
S hlavou v dlaních.
Přes všechno, co jsem věděla o tomto místě.
Nikdy bych nepochopila…
Na kopcích plály půlnoční ohně.
Pověra zamořovala vzduch.
Jiskry létaly z půlnočních ohňů.
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…

  Kéž by mi Sedm sester.
Přineslo moudrost věků.
Vše, co je ukryto v knize tajemství.
Toužila jsem po vědomostech mudrců…

  Na kopcích plály půlnoční ohně.
Pověra zamořovala vzduch.
Jiskry létaly z půlnočních ohňů.
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…

  Tak, sestry se na sebe smály.
A šeptaly jako by svítily.
A od té doby to bylo běžné.
Věděla jsem, že nikdy nebudu sama.

  I když na kopcích
plály půlnoční ohně.
Pověra byla ve vzduchu.
Jiskry létaly z půlnočních ohňů.
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Mnoho hvězd bylo zapomenuto
Mnoho zmizelo a stalo se duchem
Tiše se moje sestry třpytí dole na obloze.
Vždycky tady, když je moc potřebuju…

  A na kopcích plály půlnoční ohně.
Pověra zamořovala vzduch.
Jiskry létaly z půlnočních ohňů.
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…

  Jednou už jsem sem vystoupila.
S hlavou v dlaních.
Přes všechno, co jsem věděla o tomto místě.
Nikdy bych nemohla pochopit…

  Na kopcích plály půlnoční ohně.
Pověra zamořovala vzduch.
Jiskry létaly z půlnočních ohňů.
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…

Under a Violet Moon

Pod fialovým měsícem

Dancing to the feel of the drum
Leave this world behind
We'll have a drink and toast to ourselves
Under a Violet Moon
Tudor Rose with her hair in curls
Will make you turn and stare
Try to steal a kiss at the bridge
Under a Violet Moon

  Raise your hats and your glasses too
We will dance the whole night through
We're going back to a time we knew
Under a Violet Moon

  Cheers to the Knights and days of old
the beggars and the thieves
living in an enchanted wood
Under a Violet Moon
Fortuneteller what do you see
Future in a card
Share your secrets, tell them to me
Under a Violet Moon

  Raise your hats and your glasses too
We will dance the whole night through
We're going back to a time we knew
Under a Violet Moon
Raise your hats and your glasses too
We will dance the whole night through
We're going back to a time we knew
Under a Violet Moon

  Close your eyes and lose yourself
In a medieval mood
Taste the treasures and sing the tunes
Under a Violet Moon
Tis my delight on a shiny night
The seasons of a year
To keep the lanterns burning bright
Under a Violet Moon

  Raise your hats and your glasses too
We will dance the whole night through
We're going back to a time we knew
Under a Violet Moon
Raise your hats and your glasses too
We will dance the whole night through
We're going back to a time we knew
Under a Violet Moon

Tanec k pocitu z bubnu
Nechat tento svět za zády
Máme pro sebe pití a toust
Pod fialovým měsícem
Tudorská Růže s jejími kadeřavými vlasy
Tě přiměje otočit a zírat
Zkus ukradnout polibek na mostě
Pod fialovým měsícem

  Mávejte svými klobouky a také svými brýlemi
Budeme tančit přes celou noc
Vrátíme se do času, který jsme znali
Pod fialovým měsícem

  Na zdraví rytířů a starých dnům
žebráků a zlodějů
žijícím v zakletém lese
Pod fialovým měsícem
Jasnovidče, co vidíš?
Budoucnost v kartách
Poděl se o svá tajemství, řekni mi je
Pod fialovým měsícem

  Mávejte svými klobouky a také svými brýlemi
Budeme tančit přes celou noc
Vrátíme se do času, který jsme znali
Pod fialovým měsícem
Mávejte svými klobouky a také svými brýlemi
Budeme tančit přes celou noc
Vrátíme se do času, který jsme znali
Pod fialovým měsícem

  Zavři oči a ztratíš sám sebe
Ve středověké atmosféře
Ochutnej poklad a zpívej melodie
Pod fialovým měsícem
To je mé potěšení ze zářivé noci
Období roku
Aby se nechaly lucerny jasně plát
Pod fialovým měsícem

  Mávejte svými klobouky a také svými brýlemi
Budeme tančit přes celou noc
Vrátíme se do času, který jsme znali
Pod fialovým měsícem
Mávejte svými klobouky a také svými brýlemi
Budeme tančit přes celou noc
Vrátíme se do času, který jsme znali
Pod fialovým měsícem

Soldier Of Fortune

 

I have often told you stories
About the way
I lived the life of a drifter
Waiting for the day
When I'd take your hand
And sing you songs
Then maybe you would say
Come lay with me love me
And I would surely stay

But I feel I'm growing older
And the songs that I have sung
Echo in the distance
Like the sound
Of a windmill goin' 'round
I guess I'll always be
A soldier of fortune

Many times I've been a traveller
I looked for something new
In days of old
When nights were cold
I wandered without you
But those days I thougt my eyes
Had seen you standing near
Though blindness is confusing
It shows that you're not here

Now I feel I'm growing older
And the songs that I have sung
Echo in the distance
Like the sound
Of a windmill goin' 'round
I guess I'll always be
A soldier of fortune
Yes, I can hear the sound
Of a windmill goin' 'round
I guess I'll always be
A soldier of fortune

 

16th Century Greensleeves

 

It's only been an hour
Since he locked her in the tower
The time has come
He must be undone
By the morning

Many times before
The tyrant's opened up the door
Then someone cries
Still we close our eyes
Not again

Meet me when the sun is in the western skies
The fighting must begin before another someone dies
Cross bows in the fire light
Green sleeves waving
Madmen raving
Through the shattered night
Yeah yeah yeah

Flames are getting higher
Make it leap unto the spire
Draw bridge down
Cut it to the ground
We shall dance around the fire

No more night
We have seen the light
Let it shine on bright
Hang him higher, higher

Draw bridge down
Cut it to the ground
We shall dance all around the fire, around the fire

No more night
we've seen the light
let it shine on bright

Hang him higher, higher
Put the man on the fire

Draw bridge down
Cut it to the ground
We gotta dance around the fire, the fire, the fire

 

Beyond The Sunset

instrumentálka

Morning Star

Ranní hvězda

There are shadows in the sky
Dancing in the air
Calling to my heart
Saying, "If you dare,
We're running fast
We're running far
Trying to catch the morning star..."
And time and space
Our only shield
Keeping secrets
Unrevealed
Falling night
Breathes in the dark
Trying to catch the morning star...
I can fly through my mind when I see them as they shine
Can it be so hard to try and charm the elusive morning star...
So within the chase
We soon will find
The light of the moon
Those left behind
Try to free the gypsy in their hearts
By trying to catch the morning star...
Now that the time
Has come and gone
Illusion has past
And we're on our own
Know the dream is never far...
When trying to catch the Morning Star...

Stíny na obloze
Tanec ve vzduchu
Volání mého srdce
Rčení, „Když se odvážíš,
Poběžíme rychleji,
Poběžíme dál
Snažím se chytit ranní hvězdu…“
Čas a vesmír
Pouze náš štít
Opatruje tajemství
Odhaleno
Končící noc
Oddech ve tmě
Snažím se chytit ranní hvězdu…
Chci letět skrz mou mysl, když vidím je jak září
Může to být těžké snažit se a okouzlit elusive ranní hvězdu
Tak bez pronásledovánív Brzy ji najdeme
Světlo měsíce
Ti vlevo vzadu
Snaž se osvobodit cikána v jejich srdcích
Snažím se chytit ranní hvězdu…
Nyní tento čas
Přišel a odešel
Přelud jeho minulosti
A jsou naše vlastní
Poznat sen nikdy dál …
Když se snažím chytit ranní hvězdu …

Home Again

Zpátky doma

I've been many places
I've traveled 'round the world
Always on the search for something new
But what does it matter
When all the roads I've crossed
Always seem to return to you…

  Old familiar faces
Everyone you meet
Following the ways of the land
Cobblestones and lanterns
Lining every street
Calling me to come home again

  Dancing in the moonlight
Singing in the rain
Oh, it's good to be back home again
Laughing in the sunlight
Running down the lane
Oh, it's good to be back home again

  When you play with fire
Sometimes you get burned
It happens when you take a chance or two
But time is never wasted
When you've lived and learned
And it time it comes back to you…

  Old familiar faces
Everyone you meet
Following the ways of the land
Cobblestones and lanterns
Lining every street
Calling me to come home again

  Dancing in the moonlight
Singing in the rain
Oh, it's good to be back home again
Laughing in the sunlight
Running down the lane
Oh, it's good to be back home again

  And when I got weary
I'd sit a while and rest
Memories invading my mind
All the things I'd treasured
The ones I'd loved the best
Were the things that I'd left behind…

  Old familiar faces
Everyone you meet
Following the ways of the land
Cobblestones and lanterns
Lining every street
Calling me to come home again

  Dancing in the moonlight
Singing in the rain
Oh, it's good to be back home again
Laughing in the sunlight
Running down the lane
Oh, it's good to be back home again

Byla jsem na mnoha místech.
Cestovala jsem kolem světa.
Vždycky na cestě za něčím novým.
Ale jaký to má důvod,
že všechny cesty, které jsem prošla,
mi připomínají návrat k Tobě.

  Staré známé tváře
Každého potkáš
Na cestách po světě
Dlažební kameny a lucerny
Lemují každou ulici
Lákají mne zpátky domů.

  Tanec v měsíčním světle.
Zpěv v dešti.
Oh, je to dobré, být zpátky doma.
Smích ve slunečních paprscích.
Běh na konec trati.
Oh, je to dobré, být zpátky doma.

  Když si hraješ s ohněm,
občas se popálíš.
To se stane, když máš šanci nebo dvě.
Ale čas se nikdy nezastaví.
Když jsi žil a učil se.
A ten čas se ti vrací zpátky.

  Staré známé tváře
Každého potkáš
Na cestách po světě
Dlažební kameny a lucerny
Lemují každou ulici
Lákají mne zpátky domů.

  Tanec v měsíčním světle.
Zpěv v dešti.
Oh, je to dobré, být zpátky doma.
Smích ve slunečních paprscích.

Renaissance Faire

Doba renesance

I was told once, by a friend of mine,
She had seen an olden sign,
She said she was not from this time,
And did I feel the same?
So I told her, "Yes", I knew her fear
As I felt the truth draw near
Told her back three hundred years,
Was the time that I held dear...

  Gather ye lords and ladies fair,
Come with me to the Renaissance Faire
Hurry now,
We're almost there...
Fa, la, la, la, la, la, la,la, la, la...

  Through the shroud of mystery,
Turn a page of history,
Feeling more than you can see,
Down at the Renaissance Faire.
Hear the minstrels play their tunes,
They will play the whole night through,
Special songs for me and you,
And anyone whose heart is true...
There's too many stars
for one sky to hold,
Some will fall, others are sold,
As the fields turn to gold
Down at the Renaissance Faire...

  Gather ye lords and ladies fair,
Come with me to the Renaissance Faire
Hurry now,
We're almost there...
Fa, la, la, la, la, la, la,la, la, la...

Jednou jsem byla požádána mou přítelkyní
Ona viděla dávné znamení
Řekla, že není z této doby
A cítím to samé?
Tak jsem jí řekla: "Ano", znala jsem její strach
Zatímco jsem cítila přitažlivost
Řekla jsem jí, že tři sta let nazpět
Byl čas, který mám ráda...

  Shromážděte se pěkně, páni a dámy
Pojďte se mnou do doby renesance
Teď spěchejte,
Jsme téměř tam...
Fa, la, la, la, la, la, la,la, la, la...

  Přes roušku tajemství
otoč stránkou historie
Cítíc víc, než můžeš vidět
Dole v době renesance
Slyš pěvce, jak hrají své melodie
Budou hrát přes celou noc
Zvláštní písně pro mě a Tebe
A kohokoliv, jehož srdce je věrné...
Je tady příliš mnoho hvězd,
aby je udrželo jediné nebe
Některé spadnou, jiné jsou prodané
Zatímco se pole mění ve zlato
Dole v době renesance

  Shromážděte se pěkně, páni a dámy
Pojďte se mnou do doby renesance
Teď spěchejte,
Jsme téměř tam...
Fa, la, la, la, la, la, la,la, la, la...

I Still Remember

 

I thought of you the other day
How worlds of change led us astray
Colors seem to fade to gray
In the wake of yesterday…
You looked into my eyes
You had me hypnotized
And I still remember you
I had a dream of you and I
A thousand stars lit up the sky
I touched your hand and you were gone
But memories of you live on…
You looked into my eyes
You had me hypnotized
And I still remember you
Those moments spent together
Promising forever
And I still remember you
Do you ever think of me
And get lost in the memory
When you do, I hope you smile
And hold that memory a while…

 

Durch Den Wald Zum Bach Haus

instrumentálka

Writing on the Wall

Psáno na zdi

Is it powers of intuition?
Is it insecurity?
You know I can read your mind and
You have been deceiving me...
Which face wears the masque this evening?
When will your true colors show?
Will they be as black as shadows
Hiding 'neath the rainbow...
Had my heart on a silver chain
With the words engraved
"I loved you"...
Like a swan that was lost at sea
I lost all of me
To you...
Now I see the writing on the wall...
Paranoia or perception?
Put your faith in a liar's hands
Wanting to believe his words
But never knowing where he stands...
There's too many misconceptions
In this game of consequence
When you're finding that your hero
Is just who you're up against…

Je to síla intuice?
Je to nedostatek sebevědomí?
Ty víš, že mohu číst tvé myšlenky a
Ty mě podvádíš …
Která tvář nosí masku tento večer?
Kdy přiznáš barvu?
Bude černá jako stíny
Úkryt blízko duhy …
Mělo mé srdce na stříbrném řetízku
S rytými slovy
"Miluji tě" …
Jako labuť, která se ztratila v moři
Ztratila jsem vše mé
Až ty …
Nyní vidím psáno na zdi …
Paranoia nebo představa?
Dej tvojí víru do lživých rukou
Nedokonalá věřit jeho slovům
Ale nikdy nepoznej, kde stál …
Je tu mnoho mylných představ
Kdy nacházíš, že jsi hrdina
Kdo je ještě, zvýšený pro případ

» © 2019 informace jsou předně určeny pro studenty zdravotních oborů a tak by měly být chápány • S. Purschová • luminary.s@gmail.com • Datum vzniku: 29.3.2006 «

Zdroje:

  • Weby Studijni-svet.cz: