Blog zdravotní sestřičky

Blog zdravotní sestřičky
Jak zvítězit sám nad sebou
Morava 2013
Blackmore´s Night
Landa
Dějiny národa českého.php
Ivan Medek
Marmelade, Schokolade
Mary Seacole
PsyS šije - výpustkovou kapsu
Zápisky zdravotní sestřičky
Kniha návštěv

Ghost Rose

2004

Way to Mandalay

Cesta do Mandalay

I wandered down the pathway,
through the misty moor
Like I knew he did
a thousand times before
Voices seem to echo
"Come talk with me a while
Just around the corner,
just another mile..."

  I had heard the stories,
her legend served her well
A mystic's myth or fable,
truth or fairy tale
A raggle taggle gypsy,
with a toothless smile
Said "Sit with me my darling,
let's talk a little while..."

  And the road goes on,
seeming ever longer
on the Way to Mandalay
And the road goes on,
forever will I wander
on the Way to Mandalay...

  The mile went on forever,
the minutes turned to days
Could I have been misguided
by the mystic's ways?
The moment lasts forever,
at least it does for me
Caught between what happened
and what could never be...

Putovala jsem stezkou,
mlhavou pustinou.
Tak, jak jsem věděla, že to dělal on
tisíc let předtím.
Zdá se, že se ozývají hlasy
"Přijď si se mnou na chvilku popovídat
Ještě za roh,
ještě další míle..."

  Slyšela jsem příběhy,
její legendy jí dobře pomáhaly.
Tajemný mýtus nebo bajka,
pravda nebo pohádka.
??? ??? Cikán,
s bezzubým úsměvem
Řekl "Sedni si se mnou, moje drahá,
popovídejme si chvilku..."

  A cesta pokračuje,
zdá se čím dál delší,
na Cestě do Mandalay.
A cesta pokračuje,
navždy budu putovat,
na Cestě do Mandalay.

  Míle pokračovala do nekonečna,
minuty se měnily na dny.
Mohla bych být svedená ze správné cesty,
tajemnými cestami?
Moment trvá navždy,
přinejmenším to dělá pro mě.
Chycen mezi tím, co se stalo
a co by nikdy nemělo být...

3 Black Crows

Tři černé vrány

3 black crows were sitting on a fence
Watching the world pass them by
Laughing at humanity and its pretense
Wondering where next to fly...

  *And they cackled in joy and dove through the air
Like the winds of a hurricaine
And they spread their wings as if to declare
"Onward , let freedom ring!"

  3 black crows are sitting in a tree
Looking down on mankind
Loving how it feels to be so free
Leaving us far behind...

Tři černé vrány sedí na plotě
Dívají se na svět míjející je
Smějí se lidstvu a jejich pretense
Diví se kam dál poletí

  *Radostně se chichotají a holub kvůli vzduchu
Jako větry hurikánu
A roztáhli křídla jako by vyhlásili
Kupředu, ať svoboda zvoní!

  Tři černé vrány sedí na stromě
Shlíží na lidské pokolení
Milují, jak pocit svobody
Opouští nás daleko vzadu

Diamonds And Rust

(Words and Music by Joan Baez) Diamanty a rez

Well I'll be damned
Here comes your ghost again
But that's not unusual
It's just that the moon is full
And you happened to call
And here I sit
Hand on the telephone
Hearing a voice I'd known
A couple of light years ago
Heading straight for a fall

  As I remember your eyes
Were bluer than robin's eggs
My poetry was lousy you said
Where are you calling from?
A booth in the midwest
Ten years ago
I bought you some cufflinks
You brought me something
We both know what memories can bring
They bring diamonds and rust

  Well you burst on the scene
Already a legend
The unwashed phenomenon
The original vagabond
You strayed into my arms
And there you stayed
Temporarily lost at sea
The Madonna was yours for free
Yes the girl on the half-shell
Would keep you unharmed

  Now I see you standing
With brown leaves falling around
And snow in your hair
Now you're smiling out the window
Of that crummy hotel
Over Washington Square
Our breath comes out white clouds
Mingles and hangs in the air
Speaking strictly for me
We both could have died then and there

  Now you're telling me
You're not nostalgic
Then give me another word for it
You who are so good with words
And at keeping things vague
Because I need some of that vagueness now
It's all come back too clearly
Yes I loved you dearly
And if you're offering me diamonds and rust
I've already paid

Budeme zatraceni
Nyní znovu přijde tvůj duch
Ale to není neobvyklé
To je právě, když je úplněk
Přihodí se, že voláš
Zde sedím
Předej telefon
Naslouchající zvuky znám
O pár světelných let dříve
Slyšet jednoznačné zklamání

  Jak si pamatuji tvoje oči
Byly modřejší než vejce červenky
Moje verše byli ubohé, řekl jsi
Odkud jsi to volal?
Budka na středozápadě
Před deseti lety
Přinesla jsem ti nějaké manžetové knoflíčky
Tys mi něco přinesl
Oba víme, co vzpomínky mohou přinést
Mohou přinést diamanty a rez

  Dobře, exploduješ při výstupu
Právě legenda
Nemytý úkaz
Původní vandrák
Zabloudíš do mé náruče
A zůstaneš
Přechodně ztracen v moři
Madona byla tvoje volnost
Ano dívka na půlce lastury
Chceš zůstat nezraněn

  Nyní vidím, že stojíš
S hnědými listy padajícími kolem
A sníh ve tvých vlasech
Nyní se usmíváš mimo okno
Zavšivený hotel
Nad Washingtonským náměstím
Náš dech vychází bílými mraky
Míchá se a visí ve vzduchu
Mluv na mě jasně
Oba můžeme zemřít, kdy a kde

  Nyní mi vyprávíš
Neteskníš
Pak dej mi jiné slovo pro to
Ty, který jsi tak obratný se slovy
Při opatrování nejasných věcí
Protože nyní potřebuji nějakou tu nejasnost
To všechno se vrátí tak jasné
Ano miluji tě draze
A jestliže jsi moje oběť diamantů a rzi
Budu již vyplacen

Cartouche

 

If I share this with you never speak a word
They would never understand if they ever heard
Gemini, Capricorn, rising in the east
Dancing through the witchwood we began to sing...

  In between dark and light in the underworld
Wrapped around your finger like a string of pearls
Smiling face, empty hand, 7 golden rings
Dancing through the starlight we began to sing...

  Ahh, still I hear the whisper... "Cartouche"

  Caramel colored leaves spiral in the air
Diving right into the ground ´round the winding stair
Stories carved out of wood, jester and the king
Dancing through the moonlight, we began to sing

  Ahh, still I hear the whisper... "Cartouche"

Memories, black and white, hide behind the glass
In the mirrors and the smoke, it's all fading fast
Written word, turn the card winter into spring
Dancing through the witchwood we began to sing...

Když se s Tebou podělím o toto, aniž bych řekl slovo
Nikdy by neporozuměli, kdyby někdy slyšeli
Blíženci, Kozoroh, vycházející na východě
Tančíc přes čarodějný les jsme začali zpívat...

  Mezi temnotou a světlem v podsvětí
Obtočené okolo Tvých prstů jako šňůra perel
Usmívající se tvář, 7 zlatých prstenů
Tančíc svitem hvězd jsme začali zpívat...

  Ahh, stále slyším šepot... "Cartouche"

  Karamelově zbarvené listy krouží ve vzduchu
Letíc přímo k zemi okolo větrného schodiště
Příběhy, vyřezané ze dřeva, šašek a král
Tančíc měsíčním svitem jsme začali zpívat

  Ahh, stále slyším šepot... "Cartouche"

  Vzpomínky, černé a bílé, skryté za sklem
V zrcadlech a v kouři všechno rychle mizí
Napsaná slova, otoč kartu zimy v jaro

Tančíc přes čarodějný les jsme začali zpívat...

Queen For A Day part 1

 

A featherbed to rest my head
On roses would I lay
A full moon would glow every night
And summer would be every day
We'd dance and sing all afternoon
And rain would wash troubles away
Every wish would be granted for me
If I could be Queen for a Day...

The finest horse, the color of night
The likes you never did see
Silver stars and firelight and candles would burn just for me
We'd dance and sing all afternoon
And rain would wash troubles away
Every wish would be granted for me
If I could be Queen for a Day...

And when the night grew cold and dark and worries ran too deep
Angels would surround my bed and carry me off to sleep
We'd dance and sing all afternoon
And rain would wash troubles away
Every wish would be granted for me
If I could be Queen for a Day...

 

Queen For A Day part 2

 

 

Ivory Tower

 

I stood upon the Ivory Tower
As far as I could see
The winds that grew from out of the trees were calling out to me
Curtains blew in the Ivory Tower
Willows start to bend
The ravens flew to escape the fury as the storm descends...

I followed fortune 'round the tower
Searching in vain
For through the mist 'round the old stone tower I only found rain
And though the cold, cold Ivory Tower was stony through and through
I laid and dreamed on a featherbed, my dream was of you
My dream was of you...

All time waiting
As the sun doth set in the haze
All time waiting
Every hour feels like a day...oh...

I feared not in the Ivory Tower
Imprisonment you'll find
Lies within your heart your soul, your spirit and your mind
It lies within your heart, your soul , your spirit and your mind...

 

Nur Eine Minute

 

 

Ghost of a rose

Duch růže

The valley green was so serene
In the middle ran a stream so blue...
A maiden fair, in despair,
once had met her true love there
and she told him...
She would say...
"Promise me, when you see,
a white rose you´ll think of me
I love you so,
Never let go,
I will be your ghost of a rose..."

  Her eyes believed in mysteries
She would lay amongst the leaves of amber
Her spirit wild, heart of a child,
yet gentle still and quiet and mild
and he loved her...
When she would say...
"Promise me, when you see,
a white rose you´ll think of me
I love you so,
Never let go,
I will be your ghost of a rose..."

  When all was done, she turned to run
Dancing to the setting sun as he watched her
And ever more he thought he saw
A glimpse of her upon the moors forever
He´d hear her say...
"Promise me, when you see,
a white rose you´ll think of me
I love you so,
Never let go,
I will be your ghost of a rose..."

Zelené údolí bylo tak poklidné
V jeho středu tekla tak modrá říčka
A věrná dívka, v zoufalství
tu jednou potkala svou pravou lásku
a řekla mu...
Řekla mu...
"Slib mi, když uvidíš,
bílou růži, budeš myslet na mne
Já Tě tak miluji
Nikdy Tě nenechám jít
Budu Tvůj duch růže..."

  Její oči věřily v tajemství
Ležela by mezi jantarovými listy
Její divoký duch, srdce dítěte,
stále ještě něžná a mírná a jemná
a on ji miloval...
Když mu řekla...
"Slib mi, když uvidíš,
bílou růži, budeš myslet na mne
Já Tě tak miluji
Nikdy Tě nenechám jít
Budu Tvůj duch růže..."

  Když bylo vše hotovo, dala se na cestu
Tančíc v zapadajícím slunci, jak ji on viděl
A navždy si myslel, že viděl
Navždy její světlo nad vřesovištěm
On ji řekl...
"Slib mi, když uvidíš,
bílou růži, budeš myslet na mne
Já Tě tak miluji
Nikdy Tě nenechám jít
Budu Tvůj duch růže..."

Mr. Peapram's Morris And Sword

 

 

Loreley

 

Merrily we sailed along
Though the waves were plenty strong
Down the twisting river Rhine
Following a song...
Legend's faded storyline
Tried to warn us all
Oh, they called her "Loreley"
Careful or you'll fall...

  Oh, the stories we were told
Quite a vision to behold
Mysteries of the seas
in her eyes of gold...
Laying on the silver stone,
such a lonely sight
Barnacles become a throne,
my poor Loreley...

  And the winds would cry,
and many men would die
And all the waves would bow
down to the Loreley...
And the winds would cry,
and many men would die
And all the waves would bow
down to the Loreley...

  You would not believe your eyes,
how a voice could hypnotize
Promises are only lies from Loreley
In a shade of mossy green,
seashell in her hand
She was born the river queen,
ne'er to grace the land...

  And the winds would cry,
and many men would die
And all the waves would bow
down to the Loreley...
And the winds would cry,
and many men would die
And all the waves would bow
down to the Loreley...

  Oh, the song of Loreley
Charms the moon right from the sky...
She will get inside your mind,
lovely Loreley...
When she cries "Be with me
until the end of time"
You know you will ever be
with your Loreley...

  And the winds would cry,
and many men would die
And all the waves would bow
down to the Loreley...
And the winds would cry,
and many men would die
And all the waves would bow
down to the Loreley...

Zvesela jsme se plavili
Ačkoliv vlny byly silné víc než dost
Dolů po meandrující řece Rýnu
Následujíc píseň...
Tichnoucí dějová linie legendy
Nás zkoušela všechny varovat
Oh, oni je zvali "Loreley"
Opatrně, nebo padnete...

  Oh, všemi příběhy jsme byli osloveni
Vidina docela k spatření
Tajemství moří
v jejích očích ze zlata
Ležící na stříbrném kameni
jaký opuštěný pohled
Vilejši se stávají trůnem
má ubohá Loreley...

  A větry budou plakat
a mnoho mužů zemře
A všechny vlny se budou
klanět Loreley...
A větry budou plakat
a mnoho mužů zemře
A všechny vlny se budou
klanět Loreley...

  Nevěřil bys svým očím
jak hlas může hypnotizovat
Sliby od Loreley jsou jen lži
Ve stínu zeleně mechů
Lastura v jejích rukou
Ona byla zrozena jako královna řeky
Aby nikdy nezdobila zemi...

  A větry budou plakat
a mnoho mužů zemře
A všechny vlny se budou
klanět Loreley...
A větry budou plakat
a mnoho mužů zemře
A všechny vlny se budou
klanět Loreley...

  Oh, ta píseň Loreley
Vymámí měsíc rovnou z nebe...
Ona se Ti dostane do Tvé mysli
Líbezná Loreley...
Když pláče "Buď se mnou
dokud čas neskončí"
Víš, že vždycky budeš
se svou Loreley...

  A větry budou plakat
a mnoho mužů zemře
A všechny vlny se budou
klanět Loreley...
A větry budou plakat
a mnoho mužů zemře
A všechny vlny se budou
klanět Loreley...

Where Are We Going From Here

 

On a long road, miles to go
Its winding and cold and its covered with snow
But I ask you what we all want to know
Where are we going from here...

Lines on my face , lines on my hands
Lead to a future I don't understand
Some things don't go as they're planned...
Where are we going from here...

Tracing the trails through the mirrors of time
Spinning in circles with riddles in rhyme
We lose our way, trying  to find
Searching to find our way home...
Trying to find our way home...

As the day dies, with tears in our eyes
There's too few hellos and too many goodbyes
Silence answers our cries...where are we going from here...

We're all on this road, with miles to go
Braving new pathways into the unknown
But who do you ask, when no one really knows
Where we are going from here...

 

Rainbow Blues

 

The rain wasn't made of water
The snow didn't have a place in the sun
So we slipped behind the rainbow
And laid back till we had done

And then the rain wasn't made of water
And the snow didn't have a place in the sun
So we slipped behind the rainbow
And laid back till we had done

Through northern lights on back streets
I told the coachman "just drive me on
It's the same old destination
But a different world to sing upon"
So he threw back his head and he counted
I got out about five to nine
And I waved at the stage door-keeper
Said "mister, get me to the stage on time"

And then the rain wasn't made of water
And the snow didn't have a place in the sun
So we slipped behind the rainbow
And laid back till we had done

I packed my ammunition
Inside the crowd was shouting "encore"
But I had a most funny feeling
It wasn't me they were shouting for
So when the tall dark lady smiled at me
I said "oh baby let us go for a ride"
And we came upon two drinks or four
And popped them oh so neatly inside

And then the rain wasn't made of water
And the snow didn't have a place in the sun
So we slipped behind the rainbow
And laid back till we had done

Let me pack you deep in my suitcase
Oh there's sure to be room for two
Or you can drive me to the airplane
But don't let me catch those rainbow blues

And then the rain wasn't made of water
And the snow didn't have a place in the sun
So we slipped behind the rainbow
And laid back till we had done

So then the rain wasn't made of water
And the snow didn't have a place in the sun
So we slipped behind the rainbow
And laid back till we had done

The rain wasn't made of water
The snow didn't have a place in the sun
The rain wasn't made of water
The snow didn't have a place in the sun

 

All for one

 

We´ll drink together
And when we drink we´ll drink together,
not alone!
We´ll drink together
And when we drink we´ll drink together,
not alone!
All For One, and One For All!
We´ll drink together
And when we drink we´ll drink together,
not alone!
All For One, and One For All!
We´ll drink together
And when we drink we´ll drink together,
not alone!
We´ll sing together
And when we sing we´ll sing together,
not alone!
We´ll sing together
And when we sing we´ll sing together,
not alone!
All For One, and One For All!
We´ll sing together
And when we sing we´ll sing together,
not alone!
All For One, and One For All!
We´ll sing together
And when we sing we´ll sing together,
not alone!
We´ll fight together
And when we fight we´ll fight together,
not alone!
We´ll fight together
And when we fight we´ll fight together,
not alone!
All For One, and One For All!
We´ll fight together
And when we fight we´ll fight together,
not alone!
All For One, and One For All!
We´ll fight together
And when we fight we´ll fight together,
not alone!
We´ll fall together
And when we fall we´ll falltogether,
not alone!
We´ll fall together
And when we fall we´ll fall together,
not alone!
All For One, and One For All!
We´ll fall together
And when we fall we´ll fall together,
not alone!
All For One, and One For All!
We´ll fall together
And when we fall we´ll fall together,
not alone!

 

Dandelion Wine

 

Where has the time gone...it seems to fly so fast
One moment you're having fun, the next its come to pass
Days turn into yesteryear, old friends find their own way
Until the moment you leave...I wish that you would stay...

So here's to you, all our friends, surely we will meet again
Don't stay away too long this time
We'll raise a glass, maybe two
And we'll be thinkng of you
Until our paths cross again...maybe next time...

Let's laugh at the memories, and talk all afternoon
Let's remember the moments that leave us all too soon
We'll smile at the pictures still lingering in our minds
When you're reminiscing, then all you need is time...

Tracing faded photographs, a scrapbooks lonely charm
Pressed flowers and dreams we had, our fingerprint on time
The 1st moment we ever met, when your eyes met mine...
I remember the summers of Dandelion Wine..

 

» © 2019 informace jsou předně určeny pro studenty zdravotních oborů a tak by měly být chápány • S. Purschová • luminary.s@gmail.com • Datum vzniku: 29.3.2006 «

Zdroje:

  • Weby Studijni-svet.cz: