Blog zdravotní sestřičky

Blog zdravotní sestřičky
Jak zvítězit sám nad sebou
Morava 2013
Blackmore´s Night
Landa
Dějiny národa českého.php
Ivan Medek
Marmelade, Schokolade
Mary Seacole
PsyS šije - výpustkovou kapsu
Zápisky zdravotní sestřičky
Kniha návštěv

Beyond the sunset

2004

Once in a Million Years

 

October reminds me of my home
The cold nights I would wait all alone
Watching leaves turning from green to gold...
The waiting feels like eternity
When waiting for love to come to me
Someone to have, someone to hold...
Then once in a million years
A shining white knight will appear
Fairytales are coming true
I promise my heart only to you...
A castle stands upon a hill
Our eyes meet and time is standing still
Your smile warmed me like the first summer sun
There's color where once was black and white
There's moonbeams where there was only night
I knew then and there you were the one...

 

Be Mine Tonight

Buď můj dnes v noci

Be mine tonight,
We'll travel through all our memories,
In our own little space in time,
You've always been mine...
Through the years,
I feel your love beside me
Through the laughter and the tears,
You've conquered all my fears...

  So many stories,
So many treasures,
So much our lives have shared...
We've done it all and we've done it together,
You know I've always cared...

  In this heart,
There'll never be another,
You have made my life complete,
Our love is like a dream...
Take my hand,
Nothing can come between us,
We were always meant to be,
Forever, you and me...
In my eyes,
Your face is always before me,
Our souls are now as one...
We've only just begun...

Buď můj dnes v noci
Budeme putovat všemi našimi vzpomínkami
V našem vlastním prostůrku v čase
Byl jsi vždycky můj...
Celá léta
Cítím Tvou lásku vedle mne
Přes smích a slzy
Jsi přemohl všechny mé strachy...

  Tolik příběhů
Tolik bohatství
Tolik z našich životů bylo sdíleno...
Dokázali jsme to a dokázali jsme to spolu
Víš, že jsem vždycky měla starost

  V tomto srdci
Nebude nikdy jiný
Ty jsi naplnil můj život
Naše láska je jako sen...
Vem mou ruku
Nic nemůže vstoupit mezi nás
Je nám vždycky souzeno být
Navždy, Ty a já...
V mých očích
Tvá Tvář je vždy přede mnou
Naše duše jsou teď jako jedna
Jen jsme začali…

Wish you were here

Kéž bys byl tady

Me, oh, my country man
Wish you were here
I wish you were here
Don't you know, the stove is getting colder
And I miss you like hell
And I'm feeling blue

  Wish you were here
Me, oh, my country man
I wish you were here
Don't you know the stove is getting colder
And I miss you like hell
And I'm feeling blue

  I've got feelings for you
Do you still feel the same?
From the first time I laid my eyes on you
I felt joy of living
I saw heaven in your eyes
In your eyes

  Wish you were here
Me, oh, my country man
Wish you were here
I wish you were here
Don't you know the stove is getting colder
And I miss you like hell
And I'm feeling blue

  I miss your laugh, I miss your smile
I miss everything about you
Every second's like a minute
Every minute's like a day
When you're far away

  The stove is getting colder, baby
And I wish you were here
A battlefield of love and fear
And I wish you were here

  I've got feelings for you
From the first time I laid my eyes on you

  Wish you were here
Me, oh, my country man
Wish you were here
I wish you were here
Don't you know the stove is getting colder
And I miss you like hell
And I'm feeling blue

  Wish you were here
Wish you were here
Wish you were here

Já, oh můj krajane
Kéž bys byl tady
Přeji si, abys byl tady
Nevíš, jak se ochladila kamna
A ty mi chybíš jako čert
A já se cítím mizerně

  Kéž bys byl tady
Já, oh můj krajane
Přeji si, abys byl tady
Nevíš, jak se ochladila kamna
A ty mi chybíš jako čert
A já se cítím mizerně

  Něco k tobě cítím
Cítíš stále to samé?
Od první chvíle, kdy jsem tě spatřila
Jsem cítila radost ze života
Viděla jsem nebe ve tvých očích
Ve tvých očích

  Kéž bys byl tady
Já, oh můj krajane
Kéž bys byl tady
Přeji si, abys byl tady
Nevíš, jak se ochladila kamna
A ty mi chybíš jako čert
A já se cítím mizerně

  Chybí mi tvůj smích i úsměv
Chybí mi vše, co souvisí s Tebou
Každá vteřina je jako minuta
Každá minuta je jako den
Když jsi daleko ode mne

  Kamna se ochlazují, baby
A já si přeji, abys byl tady
Bitevní pole lásky a strachu
A já si přeji, abys byl tady

  Něco k tobě cítím
Od první chvíle, kdy jsem tě spatřila

  Kéž bys byl tady
Já, oh můj krajane
Kéž bys byl tady
Přeji si, abys byl tady
Nevíš, jak se ochladila kamna
A ty mi chybíš jako čert
A já se cítím mizerně

  Kéž bys byl tady
Kéž bys byl tady
Kéž bys byl tady

Waiting Just For You

 

They say that it's always darkest right before the dawn
They say that I must be strong just to carry on
But they don't know that I would wait my whole lifetime through
Because you know, my love, that I'd be waiting just for you…

There you stood, amazing shining for the whole world to see
And I knew an angel had been sent to watch over me…

So I'll be here waiting, hoping, dreaming, loving you
Because I know, my love, that you do love me too...

Říkají,že nejtemněji je vždycky před svítáním
Říkají,že musím být silná, jen abych to táhla dál
Ale oni nevědí,že já bych čekala po celý čas svého života
Protože Ty víš, moje lásko,že bych čekala právě na Tebe...

Tady jsi stál,úžasná záře k vidění pro celý svět
A já věděla,že byl seslán anděl, aby mne opatroval

Tak budu tadyčekající, doufající, snící, milující Tě
Protože vím, moje lásko,že Ty mne také miluješ.

Durch Den Wald Zum Bach Haus

 

 

Ghost of a rose

Duch růže

The valley green was so serene
In the middle ran a stream so blue...
A maiden fair, in despair,
once had met her true love there
and she told him...
She would say...
"Promise me, when you see,
a white rose you´ll think of me
I love you so,
Never let go,
I will be your ghost of a rose..."

  Her eyes believed in mysteries
She would lay amongst the leaves of amber
Her spirit wild, heart of a child,
yet gentle still and quiet and mild
and he loved her...
When she would say...
"Promise me, when you see,
a white rose you´ll think of me
I love you so,
Never let go,
I will be your ghost of a rose..."

  When all was done, she turned to run
Dancing to the setting sun as he watched her
And ever more he thought he saw
A glimpse of her upon the moors forever
He´d hear her say...
"Promise me, when you see,
a white rose you´ll think of me
I love you so,
Never let go,
I will be your ghost of a rose..."

Zelené údolí bylo tak poklidné
V jeho středu tekla tak modrá říčka
A věrná dívka, v zoufalství
tu jednou potkala svou pravou lásku
a řekla mu...
Řekla mu...
"Slib mi, když uvidíš,
bílou růži, budeš myslet na mne
Já Tě tak miluji
Nikdy Tě nenechám jít
Budu Tvůj duch růže..."

  Její oči věřily v tajemství
Ležela by mezi jantarovými listy
Její divoký duch, srdce dítěte,
stále ještě něžná a mírná a jemná
a on ji miloval...
Když mu řekla...
"Slib mi, když uvidíš,
bílou růži, budeš myslet na mne
Já Tě tak miluji
Nikdy Tě nenechám jít
Budu Tvůj duch růže..."

  Když bylo vše hotovo, dala se na cestu
Tančíc v zapadajícím slunci, jak ji on viděl
A navždy si myslel, že viděl
Navždy její světlo nad vřesovištěm
On ji řekl...
"Slib mi, když uvidíš,
bílou růži, budeš myslet na mne
Já Tě tak miluji
Nikdy Tě nenechám jít
Budu Tvůj duch růže..."

Spirit Of The Sea

Duch moře

I took a walk along the shore
To clear my mind about the day,
I saw a man I'd seen before
As I approached, he slipped away...
I knew his face from years ago,
His smile stays with me ever more
His eyes, they guide me through the haze
And give me shelter from the storm...
As I walk I can feel him,
Always watching over me...
His voice surrounds me,
My Spirit of the Sea...
He went away so long ago,
On a maiden voyage far away
A young man then I did not know,
His life was taken that same day...
And it was almost like he knew
He wouldn't see me anymore
He looked so deeply in my eyes, and said
"Wait for me along the shore..."
And so I come most every day,
To watch the waves rise and fall,
And as I sit here on the sand,
This ocean makes me feel so small...
But I feel my lover by my side,
And he makes me follow my own heart
We'll be together some sweet day
When that day comes we'll never part...
When that day comes we'll never part...
Wait for me along the shore...

Zabrala jsem se do procházky na pobřeží
Asi chcete můj názor na ten den,
Viděla jsem člověka, raději bych ho viděl předtím
Jako já se přiblížil, takže sklouzl pryč ...
Znal jsem jeho tvář léta,
Jeho úsměv zůstane se mnou navždy
Jeho oči, provází mě oparem
A dej mi přístřeší z bouře ...
Jak chodím, cítím jej,
Vždy se podívá na mě ...
Jeho hlas mě obklopuje,
Můj Duch moře ...
Odešel tak dávno,
Na první výpravu daleko
Mladý muž tehdy jsem jej neznala,
Jeho život byl v ten den ...
A bylo to skoro stejně, jak on věděl
On mě už více neuvidí
Podíval se hluboko do mých očí a řekl:
"Počkej na mě na pobřeží ..."
A tak přicházím většinou každý den,
Sledovat stoupající a padající vlny,
A jak sedím zde na písku,
Tento oceán činí mě tak malým ...
Ale cítím se svého milence po boku,
A ten pro mě doprovází mé srdce
Budeme spolu nějaký sladký den
Až ten den přijde, nikdy nebudeme součástí ...
Až ten den přijde, nikdy nebudeme součástí ...
Počkej na mě na pobřeží …

I Still Remember

 

I thought of you the other day
How worlds of change led us astray
Colors seem to fade to gray
In the wake of yesterday…
You looked into my eyes
You had me hypnotized
And I still remember you
I had a dream of you and I
A thousand stars lit up the sky
I touched your hand and you were gone
But memories of you live on…
You looked into my eyes
You had me hypnotized
And I still remember you
Those moments spent together
Promising forever
And I still remember you
Do you ever think of me
And get lost in the memory
When you do, I hope you smile
And hold that memory a while…

 

Castles And Dreams

 

Solitaire with a song in her heart
But what a sad song to sing
Turned her back on all that she knew
In the hopes of a golden ring...
And the rains came down
And the stars fell from the sky
Oh, how dark the night...
It always seems those Castles and Dreams
Fade with the morning light...
Such a sad story
That time loves to tell
Copper coins shine for the sun
From the floor of the wishing well
So the jewel of jeopardy
Shines with each dangerous step
So unsure of what we've become
What we have and what we have left...

 

Beyond The Sunset

 

 

Again Someday

 

Now you're gone
We're left to carry on
Though the night seems twice as long
And here within my heart
I don't feel very strong
But we will meet again
Now you're gone
We're left to carry on
In the wind I hear your song
With every passing hourv I'm feeling more alone
But we will meet again
Someday…

 

Diamonds And Rust

(Words and Music by Joan Baez) Diamanty a rez

Well I'll be damned
Here comes your ghost again
But that's not unusual
It's just that the moon is full
And you happened to call
And here I sit
Hand on the telephone
Hearing a voice I'd known
A couple of light years ago
Heading straight for a fall

  As I remember your eyes
Were bluer than robin's eggs
My poetry was lousy you said
Where are you calling from?
A booth in the midwest
Ten years ago
I bought you some cufflinks
You brought me something
We both know what memories can bring
They bring diamonds and rust

  Well you burst on the scene
Already a legend
The unwashed phenomenon
The original vagabond
You strayed into my arms
And there you stayed
Temporarily lost at sea
The Madonna was yours for free
Yes the girl on the half-shell
Would keep you unharmed

  Now I see you standing
With brown leaves falling around
And snow in your hair
Now you're smiling out the window
Of that crummy hotel
Over Washington Square
Our breath comes out white clouds
Mingles and hangs in the air
Speaking strictly for me
We both could have died then and there

  Now you're telling me
You're not nostalgic
Then give me another word for it
You who are so good with words
And at keeping things vague
Because I need some of that vagueness now
It's all come back too clearly
Yes I loved you dearly
And if you're offering me diamonds and rust
I've already paid

Budeme zatraceni
Nyní znovu přijde tvůj duch
Ale to není neobvyklé
To je právě, když je úplněk
Přihodí se, že voláš
Zde sedím
Předej telefon
Naslouchající zvuky znám
O pár světelných let dříve
Slyšet jednoznačné zklamání

  Jak si pamatuji tvoje oči
Byly modřejší než vejce červenky
Moje verše byli ubohé, řekl jsi
Odkud jsi to volal?
Budka na středozápadě
Před deseti lety
Přinesla jsem ti nějaké manžetové knoflíčky
Tys mi něco přinesl
Oba víme, co vzpomínky mohou přinést
Mohou přinést diamanty a rez

  Dobře, exploduješ při výstupu
Právě legenda
Nemytý úkaz
Původní vandrák
Zabloudíš do mé náruče
A zůstaneš
Přechodně ztracen v moři
Madona byla tvoje volnost
Ano dívka na půlce lastury
Chceš zůstat nezraněn

  Nyní vidím, že stojíš
S hnědými listy padajícími kolem
A sníh ve tvých vlasech
Nyní se usmíváš mimo okno
Zavšivený hotel
Nad Washingtonským náměstím
Náš dech vychází bílými mraky
Míchá se a visí ve vzduchu
Mluv na mě jasně
Oba můžeme zemřít, kdy a kde

  Nyní mi vyprávíš
Neteskníš
Pak dej mi jiné slovo pro to
Ty, který jsi tak obratný se slovy
Při opatrování nejasných věcí
Protože nyní potřebuji nějakou tu nejasnost
To všechno se vrátí tak jasné
Ano miluji tě draze
A jestliže jsi moje oběť diamantů a rzi
Budu již vyplacen

Now And Then

 

The past is so familiar
But that's why you couldn't stay
Too many ghosts, too many haunted dreams
Beside you were built to find your own way...
But after all these years, I thought we'd still hold on
But when I reach for you and search your eyes
I see you've already gone...
That's OK
I'll be fine
I've got myself, I'll heal in time
But when you leave just remember what we had...
There's more to life than just you
I may cry but I'll make it through
And I know that the sun will shine again
Though I may think of you now and then...
Can't do a thing with ashes
But throw them to the wind...
Though this heart may be in pieces now
You know I'll build it up again and
I'll come back stronger than I ever did before
Just don't turn around when you walk out that door...
That's OK
I'll be fine
I've got myself, I'll heal in time...b ut when you leave just remember what we had...
There's more to life than just you
I may cry but I'll make it through
And even though our stories at the end
I still may think of you now and then...

 

All because of you

 

Is this happening? Is this fantasy?
Never did I believe
There could be such happiness
Feels like nothing on earth
Starting with one little kissv I could stay in this moment forever
I could reach every star in the sky
I could lose myself when I look
Into your eyes
Is this happening? Is this fantasy?
All my dreams coming true
all because of you
I can´t believe it's true
all because of you.
You are everything I
Wanted for so many years
Goodbye long, lonely nights
Sadness and thousands of tears
I could stay in this moment forever
I could reach every star in the sky
I could lose myself when I look
Into your eyes
Is this happening? Is this fantasy?
All my dreams coming true
All because of you
I can´t believe it´s true
All because of you

Všechno kvůli tobě
Děje se to? Je to fantazie?
Nikdy jsem nevěřila
Že by mohlo být takové štěstí
Pocity jako nikoho na zemi
Vyvolané jediným malým polibkem
Mohla bych zůstat v této chvíli navěky
Mohla bych dosáhnout každé hvězdy na nebi
Mohla bych ztratit sama sebe, když pohlédnu
Do Tvých očí
Děje se to? Je to fantazie?
Všechny mé sny se uskutečňují
Všechno kvůli Tobě
Nemůžu uvěřit, že je to pravda
Všechno kvůli Tobě
Ty jsi všechno, co jsem
Chtěla po tolik let
Sbohem dlouhé, osamělé noci
Smutku a tisíce slz
Mohla bych zůstat v této chvíli navěky
Mohla bych dosáhnout každé hvězdy na nebi
Mohla bych ztratit sama sebe, když pohlédnu
Do Tvých očí
Děje se to? Je to fantazie?
Všechny mé sny se uskutečňují
Všechno kvůli Tobě
Nemůžu uvěřit, že je to pravda
Všechno kvůli Tobě

» © 2019 informace jsou předně určeny pro studenty zdravotních oborů a tak by měly být chápány • S. Purschová • luminary.s@gmail.com • Datum vzniku: 29.3.2006 «

Zdroje:

  • Weby Studijni-svet.cz: